V: Mil­jar­der ett kliv åt rätt håll

Vi i Sollentuna - - FRONT PAGE - Bar­kat Hus­sa­in (V) Sol­len­tu­na kom­mun

Det är den störs­ta bud­get­sats­ning­en på väl­fär­den se­dan 1993 och mot­sva­rar kost­na­den för 30 000 an­ställ­da – un­der­skö­ters­kor, barn­mors­kor, socialsekreterare, för­s­kol­lä­ra­re och lä­ra­re. Ef­ter års­skif­tet trä­der re­for­men i kraft i män­ni­skors var­dag, till stor gläd­je och lätt­nad för ti­o­tu­sen­tals pa­ti­en­ter, de­ras an­hö­ri­ga och al­la som job­bar var­je dag för att bä­ra upp och ut­veck­la svensk sjuk­vård, äldre­vård och sko­la. När Sve­ri­ge väx­er mås­te ock­så väl­fär­den växa. Me­dan den ti­di­ga­re al­li­ans­re­ge­ring­en var myc­ket tyd­lig med si­na pri­o­ri­te­ring­ar; sto­ra skat­te­sänk­ning­ar för de väl­be­ställ­da och en minsk­ning av an­ta­let an­ställ­da i väl­fär­den; så vi­sar den här re­ge­ring­en ge- nom att sam­ar­be­ta med Väns­ter­par­ti­et att det är and­ra grup­per som pri­o­ri­te­ras. De 10 år­li­ga mil­jar­der­na in­ne­bär en för­stå­el­se och re­spekt för dem, fram­förallt kvin­nor, som bu­rit las­set av ned­skär­ning­ar­na och de för­säm­ra­de vill­ko­ren i väl­fär­den, men re­for­men in­ne­bär ock­så om­sorg om al­la oss som an­vän­der väl­fär­den. Al­la vi som har barn i sko­la och för­sko­la, en äld­re för­äl­der i be­hov av stöd, som själ­va får in­flu­en­sa el­ler kans­ke can­cer och som öns­kar tas om hand av per­so­nal som mår bra och hin­ner och or­kar ta hand om oss ut­an stress.

De 10 mil­jar­der­na är ett vik­tigt kliv år rätt håll, men nu gäl­ler det att de ock­så an­vänds på rätt sätt när de kom­mer ut i den mark­nads­an­pas­sa­de vård, sko­la och om­sorg som fort­fa­ran­de do­mi­ne­rar på många håll i vårt land. Att peng­ar­na verk­li­gen kom­mer ut till för- sko­lan, sko­lan, fri­tids, so­ci­al­tjäns­ten och äldre­omsor­gen – de om­rå­den där be­ho­ven är störst. Och in­te till att fi­nan­si­e­ra öka­de drifts­kost­na­der för upp­blåsta skryt­pro­jekt, till att täc­ka kost­na­der för hyr­lä­ka­re och dy­ra kon­sul­ter, el­ler för­svin­ner ner i fic­kor­na på pri­va­ta bo­lag i form av vinst.

I Sol­len­tu­na kom­mun kom­mer vi sär­skilt att ar­be­ta för att de 10 mil­jar­der­na ska gå till det de är av­sed­da för. När Väns­ter­par­ti­et för­hand­lar med re­ge­ring­en blir det en bud­get som pri­o­ri­te­rar skol­bar­nen, pa­ti­en­ter­na, lä­rar­na och vård­per­so­na­len. Väns­ter­par­ti­et i kom­mu­ner och lands­ting är en ga­rant för att det ar­be­tet fort­sät­ter på al­la ni­vå­er så att det verk­li­gen blir bätt­re vård, sko­la och om­sorg för väns­termil­jar­der­na.

När Sve­ri­ge väx­er mås­te ock­så väl­fär­den växa.

FOTO: MICHAEL FOLMER

Bar­kat Hus­se­in.

FOTO: ANDERS EK­STRÖM

10. Mil­jar­der ska för­de­las bland lan­dets kom­mu­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.