Mar­git gör en Ber­til – ploc­kar skräp

Ber­til Bern­ts­son är in­te en­sam. Det finns fler äld­re som ploc­kar upp skräp och hål­ler Sol­len­tu­na rent. 90-åri­ga Mar­git Ti­berg är en av dem.

Vi i Sollentuna - - FRONT PAGE - Jo­nas Carlsson jo­nas.carlsson@di­rekt­press.se

För någ­ra vec­kor se­dan kun­de Vi i Sol­len­tu­na be­rät­ta om Ber­til Bern­ts­son som gick run­dor och ploc­ka­de upp skräp ef­ter slarv­pel­lar. Mar­git Ti­berg läs­te den ar­ti­keln och be­stäm­de sig för att slå en sig­nal till Ber­til. – Jag ring­de ho­nom det­sam­ma och det var ro­ligt att pra­ta med ho­nom, sä­ger Mar­git Ti­berg.

Mar­git går ibland ut med sin rul­la­tor för att ploc­ka skräp längs ga­tor­na vid Öst­ra Vi­by. Driv­kraf­ten för Mar­git är för­stås att det ska va­ra rent och snyggt. Hon ploc­kar in­te ba­ra upp skräp, ut­an är ak­tiv på fle­ra sätt. Hon skri­ver brev till hus­hål­len i när­om­rå­det där de upp­ma­nas att hål­la ord­ning ef­ter sig. Det blir hund­ra­tals brev un­der var­je år.

– Jag för­står in­te var­för folk mås­te kas­ta sa­ker på mar­ken, sä­ger hon. En an­nan driv­kraft är att hål­la igång. I si­na yng­re da­gar bru­ka­de Mar­git springa en halv mil om da­gen och hon kän­ner ett starkt be­hov av att rö­ra på sig. – Jag mås­te ut och rö­ra på mig var­je dag, sä­ger hon. Hon släng­er in­te allt hon kom­mer över. På föns­ter­brä­det hem­ma hos Mar­git står en sam­ling med ci­ga­rett­pa­ket och snus­do­sor som folk har slängt på mar­ken. Knox, Gö­te­borgs ra­pé och Gusta­vi­us är ba­ra någ­ra av mär­ke­na man kan skå­da.

Hon tar ock­så till va­ra på sprit­flas­kor hon kom­mer över. Först ren­gör hon dem och se­dan fyl­ler hon dem med en an­nan dryck.

– Jag gör röd vin­bärs­saft och häl­ler i flas­kor­na, upp­ger hon. En­skil­da hög­ti­der kan ock­så få en an­nan be­ty­del­se för Mar­git. I pås­kas sam­la­de hon på sig en hel del fjäd­rar som le­gat på mar­ken. Des­sa stop­pa­de hon se­dan i en vas och an­vän­der de som blom­mor. Hon ser en för­del med det­ta.

– Har man in­te bytt vat­ten i blom­mor­na ef­ter ett tag, så stin­ker det.

Trots att Mar­git har ploc­kat upp en hel del skräp un­der de tre år som hon har hål­lit på, tyc­ker hon än­då att folk har skärpt sig på se­na­re tid.

– Jag tyc­ker det blir bätt­re och bätt­re, me­nar hon.

Jag för­står in­te var­för folk mås­te kas­ta sa­ker på mar­ken.

FOTO: JO­NAS CARLSSON

SKRÄPSAMLARE. Mar­git Ti­berg går run­dor med sin rul­la­tor. ■ NAMN: Mar­git Ti­berg ■ ÅL­DER: 90 år ■ FA­MILJ: En son, en dot­ter och två barn­barn

Vi i Sol­len­tu­na num­mer 33/2016.

ÅTERVUNNET. En snus­sam­ling av do­sor­na och saft i sprit­flas­kor­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.