Fö­re­tagskli­mat på and­ra plats

Vi i Sollentuna - - FRONT PAGE -

Fy­ra av sex möj­li­ga det är det sam­man­fat­tan­de om­dö­met som fö­re­ta­gar­na satt på fö­re­tagskli­ma­tet i Sol­len­tu­na kom­mun och som pla­ce­rar kom­mu­nen på andra­plats i Sve­ri­getop­pen när Svenskt Nä­rings­liv ran­kar fö­re­tagskli­mat. Det är tred­je året i rad som Sol­len­tu­na in­tar andra­plat­sen och en­ligt kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Henrik Thu­nes är han nöjd, men vill mer.

– Själv­klart ha­de jag hop­pats på att vi skul­le ta över förstap­lat­sen från Sol­na och vi ska även fort­satt strä­va ef­ter att upp­nå det­ta. Sam­ti­digt är andra­plat­sen ett tyd­ligt kvit­to på att vi gör ett bra ar­be­te, sä­ger han i ett press­med­de­lan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.