Nytt po­lishus i Sol­len­tu­na

Den väg­sträc­ka som hu­se­rar tingsrätten och po­lishu­set på Tings­vä­gen kan kom­ma att få ett mas­sivt rätts­ligt till­skott i fram­ti­den. Det har näm­li­gen pre­cis bli­vit klart att fas­tig­hets­bo­la­get Hem­fo­sa får en mar­kan­vis­ning för den sto­ra par­ke­rings­plat­sen sö­der

Vi i Sollentuna - - FRONT PAGE - An­na Wet­ter­gård 070-78 78 704 an­na.wet­ter­gard@ di­rekt­press.se

– Vi möj­lig­gör för en fram­ti­da even­tu­ell ut­bygg­nad av po­lishu­set om ett be­hov för det­ta upp­står, sä­ger Tho­mas Ar­den­fors (M), ord­fö­ran­de i Stads­bygg­nads­nämn­den, och fort­sät­ter:

– Det­ta dri­ver vi till­sam­mans med fas­tig­hets­ä­ga­ren Hem­fo­sa då po­lishu­set i Sol­len­tu­na är ett vik­tigt nav för po­li­sen i he­la Stock­holm norr. Rätts­vä­sen­de­strå­ket här längs Tings­vä­gen kan då bli ett av de stör­re i Sve­ri­ge.

Den tomt som det hand­lar om är en del av det gam­la mäss­om­rå­det – ett om­rå­de som kom­mu­nen just nu ar­be­tar myc­ket med. På and­ra de­lar av om­rå­det har det pla­ne­rats för bo­stä­der och kom­mer­si­el­la lo­ka­ler. Men just den här mar­ken har va- rit svår att gö­ra någon­ting med.

– Det är lus­tigt att den tomt som ver­ka­de svå­rast i pro­jek­tet, nu kan bli den som snab­bast blir be­byggd.

Än så länge hand­lar det dock ba­ra om en mar­kan­vis­ning. Även fast kom­mu­nen och fas­tig­hets­ä­ga­ren Hem­fo­sa är över­ens om mar­kan­vis­ning­en så finns det fort­fa­ran­de sa­ker som kan sät­ta käp­par i hju­let även när pla­nen ge­nom­går al­la sed­van­li­ga steg i plan­pro­ces­sen. Men Tho­mas Ar­den­fors har stor till­tro till att pro­jek­tet har för­ut­sätt­ning­ar att bli av. Och det gans­ka snart.

– Det ha­de in­te alls känts trå­kigt att stå i kom­mun­full­mäk­ti­ge som­ma­ren 2018 och yr­ka bi­fall till en fär­dig plan. Den till­tänk­ta bygg­na­den kom­mer att va­ra hög nä­ra järn­vä­gen och ned­trap­pad mot den be­fint­li­ga be­byg­gel­sen bakom par­ke­ring­en, vil­ket ock­så kom­mer att fun­ge­ra som ett bul­ler­skydd gente­mot fas­tig­he­ter­na bakom.

Om den even­tu­ellt fram­ti­da ut­bygg­na­den av po­lishu­set blir av in­ne­bär in­te fler lo­kal­po­li­ser på ga­tor­na i Sol­len­tu­na. Men Tho­mas Ar­den­fors tror än­då att det skul­le få po­si­ti­va ef­fek­ter på trygg­he­ten i om­rå­det.

– Fler po­li­ser – bå­de uni­for­me­ra­de och ci­vil­kläd­da – kom­mer ju då att rö­ra sig i om­rå­det. Det kom­mer in­te att gö­ra ont.

Och han är oer­hört nöjd med kom­mu­nens över­ens­kom­mel­se med fas­tig­hets­bo­la­get Hem­fo­sa.

– Det här, av­slu­tar han, är en av de bätt­re lyck­träf­far vi gjort med vå­ra mar­kan­vis­ning­ar.

Det här är en av de bätt­re lyck­träf­far vi gjort med vå­ra mar­kan­vis­ning­ar.

FOTO: AN­NA WET­TER­GÅRD

STORT. ”Rätts­vä­sen­de­strå­ket här längs Tings­vä­gen kan då bli ett av de stör­re i Sve­ri­ge”, sä­ger Tho­mas Ar­den­fors.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.