Jag är ute och cyklar

Vi i Sollentuna - - NYHETER - Nyhetschef Fri­da Gunner Brooke

Ti­di­ga­re har jag tyckt att det är li­te väl am­bi­tiö­sa mål i kom­mu­nens cy­kel­plan. Och att oav­sett hur myc­ket re­sur­ser som läggs så kom­mer in­te må­let med att öka an­de­len cy­kel­re­sor till 20 pro­cent år 2030 att nås. Ef­tersom det krävs mer än fi­na cy­kel­ba­nor för att öka cy­ke­lan­vän­dan­det. För­slagsvis kor­ta­re ar­bets­da­gar så att de som cyklar till job­bet ska hin­na med livspuss­let när fler mi­nu­ter tas i an­språk för att ta sig dit och hem.

Men så gick bi­len sön­der och jag tving­a­des cyk­la i någ­ra vec­kor. När bi­len väl var hel sak­na­de jag cy­keln. Och när bi­len gick sön­der igen fäll­de jag inga tå­rar ut­an la peng­ar­na som bor­de gått till ser­vice på en ny cy­kel i stäl­let.

Nu läm­nar jag bar­nen tio mi­nu­ter ti­di­ga­re och tar kor­ta­re lunch för att kom­pen­se­ra ti­den när jag cyklar till job­bet.

Det är den som är ute och cyklar som hit­tar nya vägar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.