”För dem är det ett jobb – för mig är det mitt liv”

Be­spa­ring­ar­na in­om hem­tjäns­ten bör­jar mär­kas av

Vi i Sollentuna - - NYHETER - An­na Wet­ter­gård an­na.wet­ter­gard@di­rekt­press.se

– Vi an­sök­te om att få fler tim­mar hem­tjänst per vec­ka. Men istäl­let sänk­te de an­ta­let. Sol­len­tu­na­bon So­zan und­rar hur hon ska kla­ra av sin var­dag när be­spa­ring­ar­na in­om hem­tjäns­ten nu bör­jar mär­kas av.

Sol­len­tu­na har ti­di­ga­re skri­vit om ned­skär­ning­ar­na in­om hem­tjäns­ten i kom­mu­nen. Nya rikt­lin­jer ger mind­re tid till bland an­nat städ­ning, tvätt och in­köp.

So­zan är en­sam­stå­en­de med tre barn som är mel­lan nio och tolv år gam­la. Al­la tre barn har oli­ka di­a­gno­ser, allt från au­tism till pro­blem med mag­mun­nen som le­der till fre­kven­ta kräk­ning­ar.

Dess­utom har hon själv fle­ra di­a­gno­ser. Hon är sjuk­skri­ven och käm­par för att kla­ra sig ige­nom var­da­gen.

– Se­nast jag fick åka am­bu­lans till sjuk­hu­set sa­de lä­ka­ren att det be­rod­de på stress. Jag bor­de vi­la mer – egent­li­gen bor­de jag vi­la he­la ti­den. Men det går ju in­te med tre barn, spe­ci­ellt in­te när al­la tre har di­a­gno­ser, sä­ger hon. Hon har hem­tjänst se­dan en tid till­ba­ka. In­nan som­ma­ren an­sök­te hon om att få fler tim­mar per vec­ka. Be­ske­det blev det mot­sat­ta – hon fick fär­re tim­mar per vec­ka.

– När jag pra­ta­de med hand­läg­ga­ren kän­des det som att hon för­stod mig. Men se­dan fick jag det här be­ske­det.

Bland an­nat har ti­der­na för städ, tvätt och in­köp mins­kat.

– Nu har vi ba­ra 60 mi­nu­ters tvätt i vec­kan. Hur ska vi kla­ra oss på det? Vi är fy­ra per­so­ner och min son kräks jät­te­myc­ket. Se­nast i natt kräk­tes han i säng­en, fle­ra gång­er. Se­nast Vi i Sol­len­tu­na skrev om ned­drag­ning­ar­na i hem­tjäns­ten sa­de hand­läg­ga­ren He­len Me­lin att de nya rikt­lin­jer­na är ”ett rikt­mär­ke, en väg­led­ning för oss när vi gör vå­ra be­döm­ning­ar och fat­tar vå­ra be­slut, men vi gör all­tid en in­di­vi­du­ell be­döm­ning. Det vik­ti­ga för oss är att al­la som be­hö­ver hjälp får den hjälp de har be­hov av”.

So­zan hål­ler in­te med om att hon får den hjälp hon be­hö­ver.

– De sä­ger till mig att jag är så ung. Men jag är ju sjuk! Vär­ken kän­ner ing­en ål­der. Tänk dig själv att du har hu­vud­värk, hur svårt det är att gö­ra sa­ker. Tänk dig att ha så ont he­la ti­den. Jag äter mor­fin och ci­to­don, men blir jät­tetrött av me­di­ci­ner­na.

Hon vill skic­ka en häls­ning till kom­mu­nen:

– Det räc­ker nu! De tän­ker på peng­ar men det här är vårt liv. För dem är det ett jobb men för mig är det mitt liv.

När jag pra­ta­de med hand­läg­ga­ren kän­des det som att hon för­stod mig.

DRAB­BAD. Sol­len­tu­na­bon So­zan har drab­bats av ned­drag­ning­ar­na in­om hem­tjäns­ten. Hon hål­ler be­hö­ver.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.