Kul­tur kan kom­ma att åter­vin­nas

Kul­turå­ter­vin­ning. Så kal­lar Sol­len­tu­na för­fat­tar­säll­skap sitt nya för­slag på bok­ställ i an­slut­ning till åter­vin­nings­sta­tio­ner; bok­ställ där Sol­len­tu­na­bor ska kun­na läm­na el­ler häm­ta be­gag­na­de böc­ker. För­sla­get läm­na­des in till kom­mu­nen på bokens dag förr

Vi i Sollentuna - - FRONT PAGE - Anna Wet­ter­gård 070-78 78 704 anna.wet­ter­gard@ di­rekt­press.se

Pe­ter Yng­en är ordförande i Sol­len­tu­na för­fat­tar­säll­skap. Han sä­ger att det här med bok­ställ för att by­ta böc­ker är ett för­slag som många skul­le vin­na på.

– Kom­mu­nen vin­ner på det ef­tersom de vill va­ra i fram­kant vad gäller kul­tur, mil­jö och att ta hand som si­na in­vå­na­re. Och för den en­skil­de in­vå­na­ren är det ock­så po­si­tivt: ju mer vi lä­ser desto mer för­står vi och då blir vi ock­så tryg­ga­re som män­ni­skor.

Dess­utom, me­nar Pe­ter Yng­en, vo­re det ett bra sätt för för­fat­tar­säll­ska­pet att nå ut till fler män­ni­skor.

– Vi är ju en ide­ell för­e­ning som in­te har nå­gon plats att kom­mu­ni­ce­ra på. Det här blir ett sätt för oss att kun­na nå ut. Vi får en yta där vi skul­le kun­na sät­ta upp lap­par om vi vill tip­sa om nå­got eve­ne­mang, till ex­em­pel.

Idén till bok­stäl­len kom fak­tiskt från tid­ning­en Vi i Sol­len­tu­na. För en tid se­dan skrev vi om en pri­vat­per­son som satt upp en bok­holk på en ga­ta, och då bör­ja­de för­fat­tar­säll­ska­pet fun­de­ra på hur de kun­de ut­ö­ka idén.

De prö­va­de fle­ra oli­ka tan­kar. De fun­de­ra­de på om man kun­de pla­ce­ra ett bok­ställ i cent­rum, men det föll på att det skul­le kon­kur­re­ra med bok­han­deln. De fun­de­ra­de på ett slags am­bu­le­ran­de bok­släp – i stil med glass­bi­len – men la­de ner även den idén. De kon­tak­ta­de ock­så dem som dri­ver åter­vin­nings­sta­tio­ner­na för att hö­ra om de fick pla­ce­ra bok­stäl­len in­ne på de­ras om­rå­de, men fick nej.

Då kom de fram till den­na nya idé: att kom­mu­nen upp­lå­ter en bit mark i an­slut­ning till någ­ra oli­ka åter­vin­nings­sta­tio­ner. Kom­mu­nen fi­nan­si­e­rar ock­så själ­va bok- stäl­len, me­dan för­fat­tar­säll­ska­pet åtar sig att skö­ta drif­ten av dem.

– Vi tar på oss att åka dit en gång i vec­kan och se till att det sköts. Om vi bör­jar med bok­ställ på fy­ra oli­ka plat­ser, till ex­em­pel, kan vi ut­ö­ka se­dan när vi har vi­sat att det går att skö­ta snyggt.

På bokens dag för­ra sön­da­gen pre­sen­te­ra­de för­fat­tar­säll­ska­pet sin idé för kom­mu­nen och läm­na­de över en mo­dell av ett bok­skåp. Nu är det upp till kom­mu­nen att pro­ces­sa frå­gan.

– Kom­mu­nen tyck­te att det var en jät­te­ro­lig idé. Nu lig­ger det på de­ras bord, så vi får ba­ra hop­pas att de kom­mer med ett po­si­tivt be­sked, av­slu­tar Pe­ter Yng­en.

Mag­nus Ramstrand (KD), ordförande i kul­tur- och fri­tids­nämn­den, var en av de som tog emot för­sla­get:

– Jag ser det som ett in­tres­sant för­slag från Sol­len­tu­na för­fat­tar­säll­skap om hur in­vå­nar­na i Sol­len­tu­na kan åter­vin­na böc­ker till gläd­je för fler. För­sla­get är ett sätt att stär­ka bokens vär­de. Det pas­sa­de ju bra att vi fick det­ta för­slag på Bokens dag, sä­ger han och fort­sät­ter:

– Vi får åter­kom­ma när vi i kom­mu­nen ser hur vi kan lö­sa det­ta prak­tiskt och om vi ex­em­pel­vis kan tes­ta en pi­lot vid nå­gon av vå­ra åter­vin­nings­sta­tio­ner.

FOTO: KAL­LE AL­TIN

BOK­STÄLL. Här läm­nar för­fat­tar­säll­ska­pet över för­sla­get till kom­mu­nen. Mush­taq Ah­mad, Pe­ter Yng­en, Gö­ran La­ger, Mag­nus Ramstrand, Moa Rasmus­son, Con­ny Knuts­son, Ve­ro­ni­ca Maco­ve­a­nu, Ingri Heldt, Eva Gie­se, Ul­ri­ka M Lind­gren och Bar­bro Hol­dar.

BOK­STÄLL. I ett så­dant här ställ skul­le Sol­len­tu­na­bor i fram­ti­den kun­na åter­bru­ka böc­ker, om för­fat­tar­säll­ska­pet får som det vill.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.