Sto­ra för­änd­ring­ar i Tu­re­berg

Vi i Sollentuna - - FRONT PAGE - Anna Wet­ter­gård anna.wet­ter­gard@di­rekt­press.se

Väst­ra Tu­re­berg står in­för en stor för­änd­ring. To­talt tre hög­hus pla­ne­ras på Malm­vä­gen och mäss­om­rå­det. Malm­vä­gen ska enligt pla­ner­na bli bou­le­vard, Tu­re­bergs al­lé ska bin­da ihop cent­rum med Hägg­vik och i he­la om­rå­det från Tu­re­bergs­le­den till Hägg­viks­le­den ska det ska­pas en stads­lik­nan­de mil­jö.

– Vi har pra­tat om det här se­dan jag till­träd­de 2011. Nu är det änt­li­gen dags att ge det här om­rå­det en an­sikts­lyft­ning, på sam­ma sätt vi har gjort med öst­ra Tu­re­berg. Det sä­ger Tho­mas Ar­den­fors (M), ordförande i stads­bygg­nads­nämn­den.

Det känns fan­tas­tiskt att få bör­ja med att jäm­na den med mar­ken.

Mäs­san

Mäs­san kom­mer att ri­vas in­om kort. Det förs­ta riv­ta­get är pla­ne­rat till maj. – En gång i ti­den var den ett flagg­skepp för Sol­len­tu­na men den har sjangse­rat. Det känns fan­tas­tiskt att få bör­ja med att jäm­na den med mar­ken, för att läm­na plats för nå­got helt an­nat här, sä­ger Tho­mas Ar­den­fors.

Istäl­let kom­mer här att byg­gas bo­stä­der och kon­tor. Det pla­ne­ras bland an­nat för ett hög­hus, even­tu­ellt än­nu hög­re än de 16–17-vå­nings­hus som pla­ne­ras på Malm­vä­gen, men pla­nen mås­te först prö­vas or­dent­ligt.

Po­lishu­set

Pla­nen är att rätts­cent­rum ska byg­gas ut med en bygg­nad sö­der om nu­va­ran­de po­lishu­set. Kom­mu­nen vän­tar i dags­lä­get på po­li­sens in­ve­ste­rings­be­slut.

Tragg­lan­det kan ta enormt lång tid. Vi vill ska­pa en käns­la av att ’där vill jag va­ra’

Tu­re­bergs al­lé och Stin­sen

Tu­re­bergs al­lé byggs ut i etap­per, för att ska­pa en för­bin­del­se mel­lan Sol­len­tu­na cent­rum och Stin­sen. Vad som hän­der med Stin­sen är i dags­lä­get in­te klart.

– Vi är i det lä­get när al­la go­da idéer mås­te ka­na­li­se­ras ner i en prak­tisk verk­lig­het. Det tragg­lan­det kan ta enormt lång tid. Fas­tig­hets­ä­gar­na sit­ter just nu med Sol­len­tu­na kom­mun och drar upp ra­mar för hur det kan bli, sä­ger Tho­mas Ar­den­fors.

Malm­vä­gen

Nor­ra de­len av Malm­vä­gen ägs av D. Car­ne­gie & Co, och söd­ra de­len ägs av Sol­len­tu­na­hem. Bå­da fas­tig­hets­ä­gar­na pla­ne­rar dock för un­ge­fär sam­ma sak: rad­hus på ta­ket på be­fint­li­ga hus, och varsitt hög­hus på går­den.

Dess­utom är pla­nen att Malm­par­ken ska få ett re­jält an­sikts­lyft och att Malm­vä­gen ska bli bou­le­vard.

– Om­rå­det runt Malm­vä­gen är väl­digt upp­skat­tat bland många men ge­stalt­nings­mäs­sigt läm­nar det myc­ket att öns­ka idag. Men jag tror att det här kan bli ett av de läck­ra­re om­rå­de­na i när­he­ten. Vi vill ska­pa en käns­la av att ”där vill jag va­ra”, sä­ger Tho­mas Ar­den­fors.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.