Hand­la­re ut­pres­sas på Malm­vä­gen

Hand­la­re kring Malm­vä­gen ut­sätts för hot och ut­press­ning av kri­mi­nel­la, rap­por­te­rar P4 Stock­holm. – Det är bra att den här frå­gan kom­mer upp så kanske fler vå­gar an­mä­la, sä­ger lo­kal­po­lis­chef Emil Andersson till Vi i Sol­len­tu­na.

Vi i Sollentuna - - FRONT PAGE - Anna Wet­ter­gård anna.wet­ter­gard@di­rekt­press.se

P4 har pra­tat med en ano­nym hand­la­re som sä­ger att han mås­te be­ta­la mel­lan 20 000 och 40 000 kro­nor i må­na­den till ett kri­mi­nellt gäng. Be­ta­lar han in­te ut­sätts han för hot, våld och ska­de­gö­rel­se.

Emil Andersson sä­ger att po­li­sen har fått in någ­ra an­mäl­ning­ar om den här ty­pen av brotts­lig­het och att de job­bar ut­i­från hy­po­te­sen att det fö­re­kom­mer.

– Men vi vill upp­ma­na fler att an­mä­la. Det be­hövs att brot­ten an­mäls an­nars kan vi in­te gö­ra någon­ting. Det är bra att den här frå­gan kom­mer upp så kanske fler tar det på all­var och vå­gar an­mä­la. Jo­han Lund­gren, kom­mun­po­lis i Sol­len­tu­na, tror ock­så att den här ty­pen av brotts­lig­het fö­re­kom­mer, och att mör­ker­ta­let är stort.

– Det finns in­for­ma­tion om att kri­mi­nel­la gäng har äg­nat sig åt den här ty­pen av ut­press­ning mot fö­re­ta­ga­re och vi ar­be­tar med att för­sö­ka få det be­kräf­tat, sä­ger han till Vi i Sol­len­tu­na och fort­sät­ter:

– Ut­ma­ning­en är be­vislä­get. Det hand­lar om att ska­pa en mil­jö där de som bli­vit ut­sat­ta kän­ner sig tryg­ga med att be­rät­ta vad de bli­vit ut­sat­ta för. Det är en svår brotts­lig­het att job­ba med, men det är väl­digt vik­tigt att vi tar oss an den. För po­li­sen hand­lar det myc­ket om att va­ra när­va­ran­de i om­rå­det.

– Vår mål­sätt­ning är att eta­ble­ra oss i om­rå­det och byg­ga upp re­la­tio­ner med fö­re­ta­gar­na så att de vå­gar be­rät­ta.

– Malm­vä­gen är ett om­rå­de där det har på­gått otrygg­het och brotts­lig­het un­der många år så för oss hand­lar det om att ar­be­ta bå­de kort- och lång­sik­tigt. Till­sam­mans med kom­mu­nen, med in­vå­na­re, be­sö­ka­re, för­e­ning­ar och fö­re­ta­gar­na. De är jät­te­vik­ti­ga ak­tö­rer i det brotts­före­byg­gan­de ar­be­tet. Han tror ock­så att den fö­re­stå­en­de upp­rust­ning­en av Malm­vä­gen, som vi ock­så skri­ver om i det­ta num­mer av tid­ning­en, kan hjäl­pa.

– Det finns en bro­ken win­dows-te­o­ri som sä­ger om ett om­rå­de ser trasigt ut så drar det till sig brotts­lig­het. Så det hand­lar om att ska­pa en trev­lig mil­jö. Och får man in en bland­ning av män­ni­skor så tror jag att det kom­mer att öka den po­si­ti­va käns­lan i om­rå­det.

Det är en svår brotts­lig­het att job­ba med, men det är väl­digt vik­tigt att vi tar oss an den.

FOTO: ANNA WET­TER­GÅRD

Malm­vä­gen i Sol­len­tu­na.

Emil Andersson, Lo­kal­po­lis­chef för Sol­len­tu­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.