Fals­ka fak­tu­ror gav fäng­el­se

Vi i Sollentuna - - NYHETER -

En Sol­len­tu­na­bo har dömts för grovt be­drä­ge­ri och grovt bok­fö­rings­brott. Straf­fet blir tre års fäng­el­se och mång­mil­jon­be­lopp i ska­de­stånd.

Sol­len­tu­na­bon ar­be­ta­de som pro­jekt­le­da­re hos Scan­dic Ho­tels och var an­sva­rig för om­bygg­na­tio­ner och re­no­ve­ring­ar. Han har i ar­be­tet teck­nat av­tal och följt upp be­ställ­ning­ar.

Un­der ar­be­tet för­måd­de han ho­tell­ked­jan att be­ta­la ut sto­ra be­lopp till oli­ka bo­lag. I vis­sa fall rör­de det sig om ar­be­ten som ald­rig ut­för­des, och i and­ra fall ha de fak­tu­re­ra­de be­lop­pen va­rit allt­för höga.

Sol­len­tu­na­bon får ock­så nä­rings­för­bud i tre år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.