Ma­jo­ri­te­tens bud­get­un­der­la­go­ro­ar op­po­si­tio­nen

Nu pre­sen­te­ras kom­mu­nens bud­get för näs­ta år – bå­de ma­jo­ri­te­tens och ett an­tal skugg­bud­ge­tar. – Lä­get är kärvt, sä­ger Henrik Thu­nes (M) och det är en san­ning som blir tyd­lig i den stra­ma bud­ge­ten. Ma­jo­ri­te­ten ska­kar än­då fram peng­ar till ett an­tal satsni

Vi i Sollentuna - - Nyheter - An­na Wettergård an­na.wet­ter­gard@di­rekt­press.se

Un­der de se­nas­te åren har det eko­no­mis­ka ut­gångs­lä­get in­ne­bu­rit en ut­ma­ning. Lä­get är kärvt, sä­ger Henrik Thu­nes (M), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de.

Men han me­nar att trots det har ma­jo­ri­te­ten lyc­kas ska­pa en stark bud­get, ut­an att hö­ja skat­ten. De kom­mer, för­u­tom in­ve­ste­ring­ar i oli­ka bygg­pro­jekt, att ge­nom­fö­ra ett an­tal sats­ning­ar på för­sko­la och sko­la, äldre­omsorg och trygg­het. Frå­gan är hur långt de här sats­ning­ar­na räc­ker.

– De här peng­ar­na kom­mer att gö­ra stor skill­nad. Det är det här vi har lyc­kats åstad­kom­ma ut­i­från de kär­va för­ut­sätt­ning­ar som vi har. Jag är än­då glad och nöjd över att vi lyc­kas ge­nom­fö­ra de här sats­ning­ar­na, sä­ger han.

Att hö­ja skat­ten är dock in­te ak­tu­ellt.

– Vi tar an­svar för Sol­len­tu­na­bor­nas skat­te­peng­ar och ser stän­digt över vår ef­fek­ti­vi­tet. Det finns så myc­ket att gö­ra in­nan man tar mer peng­ar från Sol­len­tu­na­bor­na. Vi har en av Sve­ri­ges tio lägs­ta kom­mu­na­la skat­te­sat­ser och vill be­hål­la det så. Fred­die Lun­dqvist (S), op­po­si­tions­råd, tyc­ker att bud­ge­ten är stram och fat­tig på ini­ti­a­tiv som ut­veck­lar Sol­len­tu­na.

– Jag är tvek­sam till om det räc­ker till nå­got an­nat än livs­up­pe­hål­lan­de åt­gär­der, sä­ger han.

Han är oro­lig för de be­spa­ring­ar som han tyc­ker märks av allt­mer.

– Det bör­jar sy­nas väl­digt tyd­ligt att det är nå­got som bör­jar gå sön­der. Till slut når man vägs än­de. Jag är oro­lig för Sol­len­tu­na­bor­na. I So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas skugg­bud­get har de än­då in­te höjt skat­ten.

– Vi har valt att in­te gö­ra det ef­tersom kom­mu­nen över tid all­tid har gått med över­skott. Det bru­kar mär­kas när års­re­do­vis­ning­en kom­mer i ok­to­ber, att kom­mu­nen in­te har an­vänt så myc­ket peng­ar som de har bud­ge­te­rat för. Då kan man gö­ra ex­tra sats­ning­ar i kom­plet­te­rings­bud­ge­ten i no­vem­ber i stäl­let, sä­ger Fred- die Lun­dqvist.

Där­e­mot har So­ci­al­de­mo­kra­ter­na mins­kat på kom­mu­nens över­skott, och ock­så mins­kat på den pott peng­ar som spa­ras till kom­mu­nens oför­ut­sed­da ut­gif­ter. Där­med har de fått loss en sum­ma peng­ar som de vill an­vän­da till ex­tra sats­ning­ar, ut­ö­ver de som finns med i ma­jo­ri­te­tens för­slag.

SKUGG­BUD­GET. Fred­die Lun­dqvist (S), op­po­si­tions­råd, be­rät­tar om op­po­si­tio­nens skugg­bud­get.

HENRIK THU­NES (M). kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de i Sol­len­tu­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.