Hot och våld på LSS-bo­en­den

Vi i Sollentuna - - Nyheter -

Hot el­ler våld fö­re­kom­mer of­ta på LSS-bo­en­de­plat­ser för vux­na. I Sol­len­tu­na har 55 pro­cent av des­sa plat­ser drab­bats av hot el­ler våld un­der de se­nas­te sex må­na­der­na.

Des­sa pro­blem fö­re­kom­mer i en ma­jo­ri­tet av lan­dets kom­mu­ner. I en sam­man­ställ­ning över he­la lan­det kom­mer Sol­len­tu­na på en 65:e plats, om man räk­nar an­de­len bo­en­de­plat­ser i kom­mu­nen där hot el­ler våld fö­re­kom­mit.

– Visst är det så att hot och våld fö­re­kom­mer i grupp­bo­stä­der, vil­ket är tufft bå­de för de bo­en­de och per­so­na­len. Det sä­ger An­na Thoms­son, ut­re­da­re på Sve­ri­ges kom­mu­ner och lands­ting, till ny­hets­by­rån Si­ren, som har sam­man­ställt siff­ror­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.