Po­li­ti­ker­na eni­ga om lin­ba­ne­pro­jek­tet

I vec­kan klub­ba­des det ige­nom i stads­bygg­nads­nämn­den att Sol­len­tu­na ska gå vidare med pla­ner­na för lin­ba­nan. – Jag kan se vil­ken Sol­len­tu­na­bo som helst i ögo­nen och sä­ga att det här är ett rik­tigt bra för­slag. Det sä­ger Tho­mas Ar­den­fors (M), ord­fö­ran­de i

Vi i Sollentuna - - Nyheter - An­na Wettergård an­na.wet­ter­gard@di­rekt­press.se

Kom­mu­nens tjäns­te­män har fått lång tid på sig att or­dent­ligt ut­re­da frå­gan om lin­ba­nan. Ny­li­gen kom de­ras slut­re­do­vis­ning till­ba­ka till stads­bygg­nads­nämn­den, som ha­de den som ut­gångs­punkt när de fat­ta­de be­slut om huruvi­da det var värt att gå vidare med pro­jek­tet.

I stads­bygg­nads­nämn­den sit­ter M, KD, S, L och MP. Samt­li­ga des­sa par­ti­er var vid stads­bygg­nads­nämn­dens se­nas­te mö­te eni­ga om att gå vidare med frå­gan om lin­ba­nan, vil­ket in­ne­bär att ären­det skic­kas vidare till kom­mun­sty­rel­sen. Kom­mun­sty­rel­sen i sin tur fat­tar be­slut om huruvi­da tjäns­te­män­nen ska fort­sät­ta ut­re­da lin­ba­nan.

– Vi har ta­git ett steg fram­åt. Men vi har än­nu in­te be­stämt oss för att det blir en lin­ba­na, sä­ger Tho­mas Ar­den­fors. Nu är ni över­ens i stads­bygg­nads­nämn­den och det är ju sam­ma ma­jo­ri­tet som sit­ter i kom­mun­sty­rel­sen och kom­mun­full­mäk­ti­ge. Är det in­te gans­ka gi­vet att även de kom­mer sä­ga ja till lin­ba­nan?

– Det är in­te sä­kert. Kom- mun­sty­rel­sen har and­ra sa­ker att ta hän­syn till än stads­bygg­nads­nämn­den. Nu får al­la par­ti­er chan­sen att se utred­ning­en och verk­li­gen sät­ta sig in i den här frå­gan. Al­la ska få va­ra med på bå­ten.

Tho­mas Ar­den­fors sä­ger att han in­te blev sär­skild för­vå­nad över nå­got som utred­ning­en kom fram till.

– Nej, egent­li­gen in­te. Den här utred­ning­en är ge- di­get gjord och den har gett oss svar på vik­ti­ga frå­gor. Fram­för allt vi­sar den att lin­ba­nan kan mo­ti­ve­ras sam­hälls­e­ko­no­miskt. Byg­gan­det av lin­ba­nan be­räk­nas kos­ta runt 400 el­ler 500 mil­jo­ner be­ro­en­de på om man väl­jer Vä­sjö torg el­ler Sö­der­sät­ra som slut­punkt. Ut­ö­ver det be­räk­nas drif­ten kos­ta 25 el­ler 29 mil- jo­ner kro­nor per år. Än­nu är det in­te klart hur det­ta ska fi­nan­sie­ras, men Tho­mas Ar­den­fors är in­te oro­lig.

– Så­da­na här in­ve­ste­ring­ar lö­ser man steg för steg.

Han tror in­te på att det skul­le kun­na bli en folk­om­röst­ning om lin­ba­nan.

– Nej, det tror jag in­te. Jag tror in­te så myc­ket på folk­om­röst­ning­ar. Jag tror på re­pre­sen­ta­tiv de­mo­kra­ti. Tho­mas Ar­den­fors är trött på pra­tet om att lin­ba­nan skul­le va­ra nå­got pre­stige­pro­jekt.

– Det här är vad vi vill, men vi gör ingen­ting med skygg­lap­par på oss. Det är in­te nå­gon för­skö­nad om­skriv­ning av ett dröm­pro­jekt och det hand­lar in­te om att sät­ta Sol­len­tu­na på kar­tan. Det här är ett bra för­slag och nu kan vi gå vidare med en de­batt som kom­mer att bli be­tyd­ligt mer kon­kret och sak­lig.

FO­TO: MOSTPHOTOS

LIN­BA­NA. För­sla­get om lin­ba­na klub­ba­des ige­nom i stads­bygg­nads­nämn­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.