Jag vill in­te bli såld

DE­BATT. Den 22 maj of­fent­lig­gjor­de Sol­len­tu­na­hem vil­ka hy­res­rät­ter som ska säl­jas till and­ra fas­tig­hets­bo­lag. Det hand­lar om över 1 800 hy­res­rät­ter i Eds­berg, Tu­re­berg, Hägg­vik, Ro­te­bro – och Rotsun­da, där jag bor se­dan över 50 år. Och jag vill in­te bli s

Vi i Sollentuna - - Insandare - Tho­mas Ax­els­son med­bor­ga­re i Sol­len­tu­na och hy­res­gäst i Rotsun­da

Att Sol­len­tu­na­hem in­for­me­rar al­la hy­res­gäs­ter de har om det­ta är bra, men det är in­te Sol­len­tu­na­hem som är or­sa­ken till ut­för­sälj­ning­en. Or­sa­ken hit­tar man hos den po­li­tis­ka ma­jo­ri­te­ten i Sol­len­tu­na kom­mun. Det hand­lar allt­så om (KD), (L) och (M) som till­sam­mans med stöd­par­ti­et (C) dri­vit ige­nom för­sälj­ning­en i kom­mu­nens full­mäk­ti­ge.

Ing­en av des­sa par­ti­ers po­li­ti­ker har kom­mu­ni­ce­rat med mig som med­bor- ga­re och hy­res­gäst, än mind­re ens för­sökt att in­for­me­ra mig. Jag och al­la de and­ra drygt 71 000 in­vå­nar­na i kom­mu­nen be­ty­der up­pen­bar­li­gen ingen­ting för des­sa po­li­ti­ker. Än vär­re är det att man för­sö­ker mo­ti­ve­ra ut­för­sälj­ning­en med att man ”mås­te” gö­ra det för att kun­na byg­ga 1 500 nya hy­res­rät­ter. Pytt­san! En femå­ring kan snabbt räk­na ut att det­ta in­te stäm­mer med verk­lig­he­ten. Sol­len- tu­na­hem har fle­ra mil­jar­der i ka­pi­tal och skul­le ut­an pro­blem kun­na byg­ga över 3 000 nya hy­res­rät­ter ut­an att säl­ja ens ett dörr­hand­tag.

Ni ma­jo­ri­tets­po­li­ti­ker. Först ska ni skäm­mas or­dent­ligt, och se­dan ska ni gö­ra om och gö­ra rätt. Ett högst rim­ligt krav på folk­val­da po­li­ti­ker från med­bor­gar­na.

FO­TO: AN­NA WETTERGÅRD

SÄLJS. In­sän­dar­skri­ben­ten vill att ma­jo­ri­tets­po­li­ti­ker­na gör om och rätt av­se­en­de ut­för­sälj­ning­en av Sol­len­tu­na­hem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.