Hon vann no­vell­täv­ling­en

Nu är Vi i Sol­len­tu­nas som­mar­no­vell­täv­ling av­slu­tad. Vin­na­ren blev Sol­len­tu­na­bon Sa­ra Ahl­mark, med en fram­tids­dysto­pi som till sto­ra de­lar ut­spe­lar sig in­ne i Törn­skogs­tun­neln.

Vi i Sollentuna - - Familj - An­na Wettergård an­na.wet­ter­gard@di­rekt­press.se

– Jag blev jät­te­jät­te­glad när jag vann. Och helt choc­kad. Man har än­då svårt att tro på det man gör, sä­ger hon.

Sa­ra Ahl­mark har job­bat som dans­lä­ra­re i fem­ton år, men när hon fick barn och bör­ja­de bli äld­re kän­de hon att det var dags att by­ta ba­na. Hon vil­le dock fort­fa­ran­de ar­be­ta med nå­got kre­a­tivt och då låg skri­van­det nä­ra till hands. Nu skri­ver hon på hel­tid. En bok är re­dan fär­dig och ut­gi­ven, och no­vel­len ” Tun­neln” är en del av hen­nes näs­ta bok.

– Tan­ken är att det ska bli en dysto­pisk ung­doms-ro­man. Jag har all­tid va­rit fa­sci­ne­rad av dysto­pi­er.

I no­vel­len har ett par ung­do­mar tving­ats fly ner i den ra­se­ra­de Törn­skogs­tun­neln, där de över­le­ver på mat som de hit­tar i över­giv­na bygg­na­der. Att väl­ja just den plat­sen var na­tur­ligt, tyc­ker Sa­ra Ahl­mark.

– Jag är bå­de fa­sci­ne­rad av och liv­rädd för plat­ser un­der jord, så jag vil­le att den skul­le ut­spe­la sig där. Och det finns in­te så många tunn­lar i Sol­len­tu­na där den kun­de äga rum.

Må­let är att få den nya boken pub­li­ce­rad på ett för­lag. Kanske i kom­bi­na­tion med de konst­bil­der, i sam­ma gen­re, som Sa­ra Ahl­mark äg­nar sig åt på fri­ti­den. Och i fram­ti­den är dröm­men att kun­na fort­sät­ta med och kun­na liv­nä­ra sig på sitt skri­van­de.

– Jag mås­te ar­be­ta med nå­got kre­a­tivt. Jag kan in­te sit­ta still på en kon­tors­stol ut­an att an­vän­da den kre­a­ti­va de­len av hjär­nan. Då dör jag, av­slu­tar hon med ett le­en­de.

FO­TO: AN­NA WETTERGÅRD

VIN­NA­RE. Sa­ra Ahl­mark vann Vi i Sol­len­tu­nas no­vell­täv­ling 2017 med sin no­vell ”Tun­neln”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.