Lah­ti for­mar lands­lags­spe­la­re

Den kom­man­de ti­den vän­tar lands­lagsupp­drag för sex bas­ket­spe­la­re med Tu­re­bergs­an­knyt­ning. Ge­men­sam näm­na­re är att al­la haft le­gen­da­ren Uno Lah­ti som coach. – Han har be­tytt otro­ligt myc­ket, sä­ger spe­la­ren Jacob Ahlstedt.

Vi i Sollentuna - - Sport - An­ders Ek­ström

Nå­got jag all­tid drömt om.

Två tu­re­ber­ga­re i U15-lands­la­get, en i U16 och he­la tre spe­la­re med i U17-lands­la­get. För­som­ma­ren blir ro­lig för fle­ra unga bas­ket­spe­la­re från den lo­ka­la bas­ket­klub­ben. Ett fint kvit­to för ung­doms­ar­be­tet i Tu­re­berg.

Un­der ju­ni må­nad sam­las de oli­ka ung­doms­lands­la­gen. Nu i vec­kan sam­las U15-lands­la­get och där tog tu­re­ber­gar­na Eric Lindberg och Wil­li­am Hu­mer plats. Det­ta ef­ter star­ka in­sat­ser i di­striktslag­tur­ne­ring­en Mi­ki Her­kel cup.

– Vi vann he­la cu­pen och dess­utom ut­an för­lus­ter. Det kän­des rik­tigt bra, be­rät­tar Wil­li­am Hu­mer från Vax­mo­ra. In­sat­ser­na räck­te till att nå U15-lands­la­get.

– Väl­digt skönt, det är nå­got jag all­tid drömt om. Det har va­rit mitt förs­ta sto­ra mål med bas­ke­ten att nå lands­la­get, fort­sät­ter 15-åring­en som spe­lar cen­ter och for­ward i Tu­re­bergs 02-lag.

Med sig får han lag­kam­ra­ten Eric Lindberg. I da­gar­na är de på trä­nings­lä­ger i Kin­na och i hel­gen vän­tar turnering i Kö­pen­hamn.

– Det känns jät­te­kul. Jag viss­te in­te att jag var så bra, men tyd­li­gen var jag ju det. Jag ser fram emot att spe­la med de bäs­ta och få re­pre­sen­te­ra Sve­ri­ge, sä­ger Eric Lindberg från Töj­nan. Vad är ditt mål med läg­ret? – Im­po­ne­ra på coacher­na och för­sö­ka ta mig vidare till näs­ta lä­ger. Un­ge­fär hälf­ten av trup­pen ska sål­las bort, sä­ger Eric.

I U17-lands­la­get kom Da­vid Jo­hans­son, Oscar Ström­berg och John Thörn­blom med. De två sist­nämn­da går på bas­ket­gym­na­si­um i Lu­leå, re­spek­ti­ve Mark. Dess­utom var bå­de Gustav Mo­berg och Fe­lix Hol­stad ak­tu­el­la.

I U16-grab­bar­nas lands­lag kom Jacob Ahlstedt, från Edsvi­ken, med. Han gjor­de de­but för Sve­ri­ge för­ra året. Nu är han allt­så ut­ta­gen igen. Näs­ta vec­ka vän­tar lä­ger i Stock­holm, in­nan nor­dis­ka mäs­ter­ska­pen tar vid i Fin­land vec­kan ef­ter.

– Det blir häf­tigt att sät­ta på mig lands­lags­trö­jan igen för spor­ten man äls­kar. Även kul att få spe­la en stor turnering, sä­ger 16-åring­en och fort­sät­ter.

– Må­let är att pla­ce­ra oss bra och att jag tar min roll på pla­nen bra. Spe­la mitt spel. Ge­men­samt för al­la des­sa unga lands­lags­män är att al­la haft Uno Lah­ti som trä­na­re. Den 75-åri­ga bas­ket­nes­torn har haft al­la de nu­va­ran­de lands­lags­män­nen i trä­ning.

– Det är jät­te­ro­ligt att en så li­ten klubb kan få fram ta­lang­er och se­dan ut­veck­la dem, sä­ger Uno Lah­ti.

Poj­kar född 00-01 – Tu­re­berg Pi­ra­tes – har Uno lett i fem år. Nu är han in­ne på sitt and­ra år med P02.

– Jag har stöt­tat Pe­ter West­man med 02-or­na, där han gjort ett fan­tas­tiskt jobb. Det är ro­ligt för al­la grab­bar att kom­ma med i lands­la­get, fort­sät­ter Uno.

Vad är då hem­lig­he­ten? I sitt ba­gage har Uno eget spel i bå­de lands­lag och högs­ta li­gan. Dess­utom mång­å­rig coach i klubb­lag, lands­lag och för för­bun­det. Uno själv me­nar att grun­der­na är väl­digt vik­ti­ga.

– Ja, man mås­te gö­ra rätt från bör­jan. Jag är nog­grann från bör­jan med grun­der­na, det är svår are at t lä­ra om. Dess­utom job­bar jag myc­ket med me­di­cin­bol­lar i trä­ning­en och job­bar hårt med la­gan­dan.

–All­tid la­get, fö­re ja­get. Är man för do­mi­nant in­di­vi­du­ellt kan la­get tap­pa spe­let.

Dess­utom finns spän­nan­de år­gång­ar som kom­mer bakom. Bå­de på pojk- och flick­si­dan.

Att Uno Lah­ti har en vi­tal del i Tu­re­bergs fram­gång­ar är tyd­ligt.

– Han har be­tytt otro­ligt myc­ket. Uno är verk­li­gen den coach man vi ha, sä­ger Jacob Ahlstedt och fort­sät­ter.

– Han har all­tid stöt­tat och trott på en. Uno är en stor an­led­ning till att jag är i lands­la­get. Uno Lah­ti.

SVE­RI­GE. Tu­re­ber­gar­na Eric Lindberg (fr v), Wil­li­am Hu­mer, Da­vid Jo­hans­son, Jacob Ahlstedt, John Thörn­blom och Oscar Ström­berg kan nu ti­tu­le­ra sig som lands­lags­män i bas­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.