Formstar­ka TFK:are på GP

Svensk fri­id­rott är ef­ter ett par tunga år he­ta­re än på länge. En del av fram­gång­ar­na kan till­skri­vas fle­ra formstar­ka tu­re­ber­ga­re som vi­sat go­da re­sul­tat på sisto­ne. Näs­ta vec­ka kom­mer de och fle­ra and­ra he­ta fri­id­rot­ta­re för att täv­la på Sol­len­tu­na­val­le

Vi i Sollentuna - - FRONT PAGE - An­ders Ek­ström

För­hopp­nings­vis blir det bra re­sul­tat när man kan slapp­na av mer.

Ja, året har verk­li­gen bör­jat starkt för många fri­id­rotts­svens­kar. Un­der vå­ren och för­som­ma­ren har man kun­nat skön­ja de blå­gu­las fram­gång­ar på och kring fri­id­rotts­o­va­len.

För­u­tom stjär­nor som Da­ni­el Ståhl, Lo­vi­sa Lind och Ange­li­ca Bengts­son har även fle­ra TFK:are vi­sat fram­föt­ter­na i år. Och det re­jält.

Näs­ta vec­ka kom­mer de he­ta tu­re­ber­gar­na hem till Val­len och täv­lar på GP. Hem­ma­täv­lan­de blan­das då upp med eli­ten från bå­de Sve­ri­ge och ut­lan­det.

– En kul tra­di­tion. Val­len är en bra are­na för täv­ling­ar där de ak­ti­va trivs bra, sä­ger klubb­che­fen och ar­ran­gö­ren Tho­mas Wal­de­toft.

Han­na Her­mans­son har va­rit i ro­pet på sisto­ne. TFK-lö­pa­ren har haft en ra­ket­kar­riär och härom­vec­kan sprang 27-åring­en ett ka­non­lopp. Hen­nes 2.00.94 på 800 me­ter var bå­de nytt per­son­ligt re­kord – och un­der VMkval­grän­sen.

– Det var en helt otro­lig käns­la. Jag viss­te in­nan lop­pet att jag var i form att springa ett ”PB”, men att jag ha­de ka­pa­ci­tet att springa så snabbt re­dan nu var en över­rask­ning, be­rät­tar Han­na.

GP, näs­ta tors­dag, blir Han­nas förs­ta täv­ling på svensk mark 2017.

– Det ska bli jät­te­kul att springa Sol­len­tu­na GP på min hem­maa­re­na, med fa­milj och vän­ner på läk­ta­ren. För­ra året sat­te jag mitt då­va­ran­de per­son­bäs­ta där, så jag hop­pas få en till bra täv­ling igen.

– Mål­sätt­ning­en är att få till ett bra lopp som vi­sar att jag är i form att springa VM. Se­dan vill jag såklart slåss om toppla­ce­ring­ar­na.

En an­nan som va­rit i ro­pet på sisto­ne är sju­kam­pa­ren Bi­an­ca Sal­ming. 18-åring­en har un­der vå­ren satt nytt per­son­bäs­ta och även kva­lat in till JEM.

– Det känns kul med nytt ”pers”, men jag har så myc­ket mer po­äng att ploc­ka i he­la mång­kam­pen så jag är långt ifrån nöjd. Det känns verk­li­gen som for­men är på rätt väg, sä­ger Bi­an­ca Sal­ming.

På Sol­len­tu­na GP ska Bi­an­ca fo­ku­se­ra på ku­la.

– Jag har läng­tat ef­ter en täv­ling där jag ba­ra kan fo­ku­se­ra på ku­lan. För­hopp­nings­vis blir det bra re­sul­tat när man kan slapp­na av mer, sä­ger hon. Medel­di­stanslö­pa­ren Isa­bel­la Andersson har haft ett fan­tas­tiskt år. På di­stan­ser­na 800 och 1500 me­ter har 20-åring­en ”per­sat” med he­la 27 se­kun­der i år. På GP spring­er Isa­bel­la 800 me­ter, där hon är högt ran­kad i start­fäl­tet.

– Det gick okej 2016 på GP, men i år känns det ro­li­ga­re. Jag lig­ger på en bätt­re ni­vå nu än sist. Det ska bli kul att täv­la på min hem­ma­plan, sä­ger medel­di­stanslö­pa­ren.

Klubb­che­fen Tho­mas Wal­de­toft (bil­den) är väl­digt nöjd med for­men på tri­on.

– Så him­la ro­ligt att få fram tre tje­jer som verk­li­gen är så bra. Han­na vi­sar stor form och Isa­bel­la har verk­li­gen vux­it i år. Bi­an­ca är en duk­tig mång­kam­pers­ka som dess­utom stic­ker ut i fle­ra in­di­vi­du­el­la gre­nar, sä­ger Wal­de­toft.

På GP, tors­da­gen den 29 ju­ni, kom­mer även star­ka tu­re­ber­ga­re såsom Andre­as Alm­gren samt lång­di­stanslö­par­na Da­ni­el Lund­gren och Na­po­le­on ”Nap­pe” Solo­mon till start. Lik­som fle­ra and­ra, bå­de från Tu­re­berg FK och and­ra klub­bar. Däribland stor­stjär­nan Da­ni­el Ståhl.

– De fles­ta TFK:are på elit­ni­vå kom­mer att va­ra med, plus många and­ra duk­ti­ga fri­id­rot­ta­re. Sol­len­tu­na GP bru­kar va­ra en bra täv­ling med många bra re­sul­tat, sä­ger Tho­mas Wal­de­toft och fort­sät­ter.

– Jag hop­pas att Sol­len­tu­na­bor­na tar sig dit för att se fri­id­rott av hög klass.

FOTO: AN­DERS EK­STRÖM

FORMTOPPADE. Bi­an­ca Sal­ming (t v), Han­na Her­mans­son och Isa­bel­la Andersson (ne­re till hö­ger) har al­la vi­sat fin form 2017 och är TFK:s hem­ma­hopp på GP.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.