SOS – in­te ba­ra smör, ost och sill

En po­pu­lär som­marlunch i Sve­ri­ge är SOS – smör, ost och sill. De är tid­lö­sa och nöd­vän­di­ga in­gre­di­en­ser på smör­gås­bor­det. Li­ka tid­lö­sa som sil­len är de grund­vär­de­ring­ar som vi krist­de­mo­kra­ter tyc­ker ska byg­ga sam­häl­let. Des­sa vär­de­ring­ar bor­de va­ra en del

Vi i Sollentuna - - FRONT PAGE - Mag­nus Ramstrand (KD), kom­mu­nal­råd

Ty­värr är des­sa vär­de­ring­ar in­te en själv­klar­het idag ut­an ho­tas av bå­de hö­ger och väns­ter. Av in­di­vi­du­a­lism och kol­lek­ti­vism. Det vill vi Krist­de­mo­kra­ter änd­ra på.

So­li­da­ri­tets­prin­ci­pen hand­lar om nå­got så själv­klart som att du ska be­hand­la and­ra som du själv vill bli be­hand­lad. Vi är al­la be­ro­en­de av and­ra och av varand­ra. Jag vill bli sedd, men det är till­sam­mans med and­ra jag kan ut­veck­las. För jag har in­te an­svar ba­ra för mig själv ut­an även för mi­na när­mas­te och för and­ra män­ni­skor. Matjes­sill är gott i sig, men blir än­nu bätt­re med grädd­fil och gräslök. Ofull­kom­lig­hets­tan­ken hand­lar om att vi al­la be­går miss­tag. Vi gör sa­ker som vi egent­li­gen in­te bor­de gö­ra. Det är mänsk­ligt. Där­för mås­te al­la få en and­ra chans, en möj­lig­het att väl­ja att gö­ra rätt och eget an­svar att stäl­la till­rät­ta. Glöm­de du att kö­pa grädd­fil till sil­len? Spring in till gran­nen och lå­na.

Vi tyc­ker att be­slut bör fat­tas på en ni­vå så nä­ra den det be­rör som det är möj­ligt. Det­ta kal­lar vi sub­si­di­a­ri­tets

prin­ci­pen, el­ler enkla­re sagt när­hets­prin­ci­pen. Mak­ten kom­mer un­der­i­från och det är in­te rätt att be­slut som rör mig och min fa­milj ska fat­tas av nå­gon an­nan långt bort. Dä­re­mot har hög­re ni­vå­er ett krav på sig att stöd­ja ni­vå­er­na un­der. Ing­en kan krä­va att jag ska gil­la in­lagd sill. Och jag som för­äl­der kan in­te krä­va att mi­na barn ska gil­la det hel­ler.

Så ta gär­na SOS till lunch många gång­er i som­mar – bry dig mer om and­ra, ac­cep­te­ra att ing­en är per­fekt och in­se be­ho­vet av små, fun­ge­ran­de ge­men­ska­per. Li­te mer krist­de­mo­kra­ti i var­da­gen helt en­kelt.

FOTO: MOSTPHOTOS

SOS. På som­ma­ren äter vi god mat som SOS – smör, ost och sill. Men in­sän­dar­skri­ben­ten vill gö­ra oss upp­märk­sam­ma på and­ra vär­den bakom SOS: so­li­da­ri­tets­prin­ci­pen, ofull­kom­lig­hets­tan­ken och sub­si­di­a­ri­tets­prin­ci­pen

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.