Mås­te ge mer as­si­stans

Vi i Sollentuna - - NYHETER -

Sol­len­tu­na kom­mun får bak­läxa i för­valt­nings­rät­ten. En poj­ke med funk­tions­va­ri­a­tion blev be­vil­jad ett an­tal tim­mar i as­si­stans, men in­te för de tim­mar då han har möj­lig­het att va­ra på fri­tids, ef­tersom han kan få hjälp där.

”Kam­mar­rät­ten i Stock­holm har ut­ta­lat att det in­te finns nå­gon plikt för den en­skil­de ele­ven att vis­tas på fri­tids un­der skol­lo­ven och att det där­för står ele­ven fritt, i lik­het med barn ut­an funk­tions­hin­der, att till­sam­mans med si­na vård­nads­ha­va­re be­stäm­ma var ele­ven ska vis­tas un­der lo­ven”, skri­ver de i sitt ut­lå­tan­de.

De skri­ver att poj­ken där­för bör be­vil­jas den ex­tra as­si­stan­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.