Dy­ra­re att par­ke­ra centralt

Vi i Sollentuna - - NYHETER -

En ny zo­nin­del­ning för par­ke­ring­ar ut­reds nu, och pla­ne­ras att in­fö­ras i höst. Kom­mu­nen kom­mer då att de­las upp i fy­ra oli­ka zo­ner där det kos­tar mer att par­ke­ra i cen­tra­la lä­gen. De oli­ka zo­ner­na ut­går från när­he­ten till at­trak­tiv kol­lek­tiv­tra­fik samt be­byg­gel­sens ka­rak­tär.

- I takt med att Sol­len­tu­na väx­er och vi byg­ger stad be­hö­ver vi se över hur det of­fent­li­ga ut­rym­met an­vänds. Vi ef­ter­strä­var även att mins­ka mil­jöpå­ver­kan ge­nom att få fler att väl­ja ett an­nat trans­port­sätt än bil. Att se över par­ke­ring­ar är ett me­del för att nå må­let, sä­ger Moa Rasmus­son (L), ord­fö­ran­de i tra­fik- och fas­tig­hets­nämn­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.