När peng­ar går fö­re hjär­tat

Vi i Sollentuna - - INSÄNDARE - Fun­der­sam Sol­len­tu­na­bo

Fort­sät­ter att fun­de­ra över kom­mu­nens age­ran­de be­träf­fan­de 91-åring­en som ne­kas äldre­bo­en­de.

De äld­re som bor i kom­mu­nen har bi­dra­git till att kom­mu­nen är så väl­må­en­de som ni gör gäl­lan­de från kom­mu­nens si­da. Män­ni­skor är in­te sa­ker som läggs åt si­dan när de gjort sitt, vil­ket är in­tryc­ket ert age­ran­de ger.

Hjär­tat mås­te va­ra med när man fat­tar be­slut som be­rör män­ni­skor. Sär­skilt de som in­te kan fö­ra sin egen ta­lan. Nu har hjär­tat bytts ut till en kas­sa­ap­pa­rat och re­sul­ta­ten blir där­ef­ter.

Ert age­ran­de ger en sig­nal om att de gam­la in­te är vär­da nå­got. Ni makt­ha­va­re ger sig­na­ler till sam­häl­let och det bor­de vägas in i de be­slut ni fat­tar. Sam­ti­digt pla­ne­rar man en park för 60 mil­jo­ner. Jag tror att kom­mu­nin­vå­nar­na skul­le ac­cep­te­ra att par­ken in­te blir av just nu, ut­an peng­ar­na bör gå till äldre­vår­den. Med­bor­gar­na bör pri­o­ri­te­ras. Jag hop­pas kom­mu­nen tar ett nytt tag om äldre­vår­den med ut­gångs­punkt i de äl­dres be­hov. Det finns många in­spi­re­ran­de lös­ning­ar in­om lan­det och utan­för.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.