Rö­sjö­sko­gen får högt betyg när mo­tions­spår tes­ta­des

Ble­kinge­bon Philip Pers­son och skå­ning­en Os­kar Jen­sen tes­ta­de mo­tions­spår i Sve­ri­ges samt­li­ga 290 kom­mu­ner. Rö­sjö­sko­gen i Sol­len­tu­na ham­nar på plats num­mer 100.

Vi i Sollentuna - - FAMILJ - 070-78 78 706 jo­nas.carls­son@ di­rekt­press.se

Plats 100 må hän­da, men med på topp­lis­tan. Mo­tions­spå­ret i Rö­sjö­sko­gen är ett av de bäs­ta i Sve­ri­ge en­ligt lö­par­kil­lar­na som tes­tat över 300 av Sve­ri­ges mo­tions­spår.

– Det är en väl­dig kon­trast mel­lan stad och vild­mark, sä­ger Philip Pers­son.

Någ­ra av kri­te­ri­er­na de har tit­tat på är bland an­nat hur hur nä­ra na­tu­ren du kom­mer som lö­pa­re, ut­bu­det av spår, hur väl skyl­tat det är och om det finns en bra an­lägg­ning.

Philip Pers­son och Os­kar Jen­sen sprang 237,5 mil längs spå­ren och do­ku­men­te­ra­de allt mel­lan ju­li och sep­tem­ber ifjol. De gil­lar fram­för allt spå­ren i Stock­holms län väl­digt myc­ket.

– Jag har en fa­sci­na­tion för Stock­holms sprick­land­skap (myc­ket våt­mark och vat­ten­drag), sä­ger Philip Pers­son.

Philip och Os­kar har bå­da en bak­grund som ori­en­te­ra­re, löp­ning­en fal­ler na­tur­ligt för dem. Det finns fle­ra sa­ker som gör att det är en ro­lig sys­sel­sätt­ning.

– Ibland kan det va­ra som en so­ci­al kul grej, ibland är det en in­tres­sant ut­ma­ning i hur man kan sty­ra krop­pen, sä­ger Philip Pers­son.

Tan­ken från bör­jan va­ra att lyf­ta fram mo­tions­spå­ren, men in­te att gö­ra en topp­lis­ta och en bok.

– Vi skul­le lyf­ta fram mo­tions­spå­ren och vi var sug­na på att se Sve­ri­ge och springa, sä­ger han.

– Att upp­märk­sam­ma mo­tions­spå­ren kan verk­li­gen be­hö­vas. Folk sit­ter in­te mind­re stil­la idag än för 40 år se­dan. Vi vil­le upp­märk­sam­ma att det finns de här möj­lig­he­ter­na till fri­lufts­ak­ti­vi­te­ter, sä­ger Philip.

Sk­ut­ber­get i Karl­stad är det bäs­ta lö­par­spå­ret i Sve­ri­ge, en­ligt de bå­da.

MO­TIONS­SPÅR. Os­kar Jen­sen och Philip Pers­son har sprung­it över 300 mo­tions­spår i 290 kom­mu­ner. På de­ras topp­lis­ta ham­nar Rö­sjö­sko­gen i Sol­len­tu­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.