Dags för boj­kott av Al­me­da­len?

Vi i Sollentuna - - FRONT PAGE -

Al­me­da­len är nå­got av en in­sti­tu­tion i Sve­ri­ge och al­la har en åsikt om den. Många av vå­ra kom­mun­po­li­ti­ker är där. Eli­tis­tiskt, ro­par en del. Ett till­fäl­le för den po­li­tis­ka eli­ten att ming­la med me­di­e­e­li­ten. Roséstinn gra­tis­se­mes­ter för skat­te­be­ta­lar­nas peng­ar.

Ett unikt till­fäl­le att träf­fa och in­te­ra­ge­ra med makt­ha­va­re, ro­par and­ra.

Bå­da läg­ren har väl si­na po­äng­er. Oav­sett vil­ket så finns det en all­var­li­ga­re frå­ga i år. Nor­dis­ka mot­stånds­rö­rel­sen har ett tält på plats. Då pra­tar vi allt­så om en na­zis­tisk rö­rel­se som vill in­rät­ta ett ras­bi­o­lo­giskt in­sti­tut.

Var­för pra­tas det in­te mer hög­ljutt om att boj­kot­ta Al­me­da­len? När den hö­gerex­tre­ma tid­ning­en Nya Ti­der tilläts del­ta i bok­mäs­san i Gö­te­borg var det ge­nast många som be­slu­ta­de att boj­kot­ta den. Vad är skill­na­den?

Kanske är det lä­ge att lå­ta ar­ran­gö­rer­na av Al­me­dals­vec­kan ta kon­se­kven­ser­na av att lå­ta en na­zis­tisk rö­rel­se del­ta? Kanske är det lä­ge att fo­ku­se­ra si­na kraf­ter på po­li­ti­ker­vec­kan i Jär­va i stäl­let?

Jag vet in­te. Men jag tyc­ker att frå­gan mås­te upp på bor­det i al­la fall.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.