Där­för blev bi­len kvar på ga­tan

Den över­giv­na bil som stod i Sil­ver­dal, och som led­de till att po­li­sen se­na­re in­led­de en för­un­der­sök­ning om mord, har stått på plat­sen länge och har bli­vit an­mäld till kom­mu­nen fle­ra gång­er. Men kom­mu­nen kun­de in­te gö­ra nå­got, ef­tersom de in­te ha­de upp­rät

Vi i Sollentuna - - FRONT PAGE - Anna Wettergård 070-78 78 704 anna.wet­ter­gard@ di­rekt­press.se

Det bör­ja­de med en bil som ha­de stått par­ke­rad i Sil­ver­dal un­der lång tid. En bil som gran­nar vid fle­ra till­fäl­len har an­mält till kom­mu­nen, men som in­te blev om­hän­der­ta­gen för­rän den bör­ja­de luk­ta rik­tigt il­la. Luk­ten vi­sa­de sig kom­ma från plast­på­sar i bi­lens ba­ga­geluc­ka – på­sar vars in­ne­håll nu gjort att po­li­sen har in­lett en för­un­der­sök­ning om mord.

Ing­en vet ex­akt hur länge bi­len har stått på plat­sen, men den har va­rit av­ställd och be­lagd med kör­för­bud se­dan ju­ni 2016. En­ligt en an­mä­lan till kom­mu­nen har den stått på plats he­la vin­tern.

– Det här for­do­net har bli­vit an­mält till oss, och vi har sett över det ett an­tal gång­er.

Det sä­ger Moa Rasmus­son (L), ord­fö­ran­de i tra­fikoch fas­tig­hets­nämn­den i Sol­len­tu­na, och fort­sät­ter:

– Men ef­tersom vi sak­nar en lo­kal tra­fik­fö­re­skrift för just den här ga­tan har vi in­te kun­nat flyt­ta bi­len. Den stod in­te fel­par­ke­rad och ut­gjor­de ing­en tra­fik­fa­ra.

Hon be­rät­tar att på plat­ser där det sak­nas lo­ka­la tra­fik­fö­re­skrif­ter (LTF) kan kom­mu­nen in­te flyt­ta for­don el­ler sät­ta ut par­ke­rings­reg­ler. Men kom­mu­nen ar­be­tar just nu på att ta fram LTF:er för de få­tal plat­ser i Sil­ver­dal där det i dag sak­nas.

– Men när vi miss­tänk­te att nå­got in­te så stod rätt till – bland an­nat på grund av luk­ten som sä­ker­li­gen be­rod­de på att det bör­ja­de bli varmt – då kon­tak­ta­de vi po­li­sen, av­slu­tar Moa Rasmus­son.

När po­li­sen blev in­blan­dad blev bi­len snabbt om­hän­der­ta­gen och bort­fors­lad. Äga­ren till bi­len är sam­ma per­son som nu har bli­vit an­hål­len, mis­s­tänkt för mord. Ett mord som en­ligt häkt­nings­fram­stäl­lan har bli­vit

be­gång­et nå­gon gång mel­lan mars för­ra året och ju­ni i år.

Hos gran­nar­na i Sil­ver­dal har det na­tur­ligt­vis spe­ku­le­rats kring histo­ri­en. Men en gran­ne som Vi i Sol­len­tu­na va­rit i kon­takt vill än­då ma­na till ef­ter­tan­ke.

– Visst är det en ma­ka­ber och olus­tig histo­ria, och man vill ju ve­ta vad som har hänt. Men in­nan man vet he­la histo­ri­en får man in­te dö­ma, sä­ger gran­nen.

MORD. Fyn­den i den över­giv­na bi­len i Sil­ver­dal har lett till att en för­un­der­sök­ning om mord har in­letts.

FOTO: PRI­VAT

BÄRGAD. Den över­giv­na bi­len bär­ga­des av po­li­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.