S krä­ver bätt­re park­sköt­sel

DE­BATT. Män­ni­skan gil­lar att ha grönt och fint runt om­kring sig. Sol­len­tu­na blir en allt mer tät­be­fol­kad kom­mun. Det grö­na mins­kar i kom­mu­nen. Allt mer blir be­byggt och vi byg­ger tä­ta­re. Vil­la­tom­ter­na blir mind­re och mind­re ge­nom styck­ning­ar. I en allt me

Vi i Sollentuna - - FRONT PAGE - Ro­ger Sjö­berg (S) grupple­da­re tra­fik- och fas­tig­hets­nämn­den

I ord har in­te den mo­de­rat­led­da ma­jo­ri­te­ten svårt att stäl­la sig bakom det­ta med grön­om­rå­den. I bud­ge­ten för 2017 till­för­de den mo­de­rat­led­da ma­jo­ri­te­ten yt­ter­li­ga­re 1,5 mkr jäm­fört med i år. Det är peng­ar som in­te räc­ker till. Det ex­tra till­skott som den mo­de­rat­led­da ma­jo­ri­te­ten gett är för att för­verk­li­ga den plan för att ut­veck­la Sol­len­tu­nas par­ker och na­tur­om­rå­den som tra­fikoch fas­tig­hets­nämn­den an­tog för­ra året. Den­na plan är ett steg åt rätt håll.

I den so­ci­al­de­mo­kra­tis­ka bud­ge­ten till­för vi 3,3 mkr yt­ter­li­ga­re (allt­så 4,8 mkr mer än 2017 års bud­get). Det finns tre punk­ter som vi So­ci­al­de­mo­kra­ter sär­skilt vill be­to­na i det här om­rå­det:

Kom­mu­nen äger sto­ra en hel del mark runt om i kom­mu­nen som var­ken är be­byggd el­ler an­språk­sta­gen som park el­ler na­tur­re­ser­vat. Många av des­sa om­rå­den är in­te sköt­ta på ett god­tag­bart sätt och det känns som om kom­mu­nen ”glömt bort” des­sa om­rå­den.

Det svå­ra är in­te att an­läg­ga par­ker, plan­te­ring­ar och and­ra ytor ut­an att se­dan skö­ta dem till sam­ma stan­dard som de an­lagts. Vi har ty­värr sett ett an­tal ex­em­pel runt om i kom­mu­nen att det gjorts am­bi­tiö­sa an­lägg­ning­ar som det se­dan in­te lagts till­räck­ligt med re­sur­ser på att skö­ta

Vi ser ock­så ett be­hov av bätt­re städ­ning och sköt­sel av and­ra ge­men­sam­ma ytor runt om i kom­mu­nen. Vi får of­ta kla­go­mål på att det är ostä­dat.

När de­lar av kom­mu­nen upp­levs som att de är bort­glöm­da el­ler in­te stä- das el­ler sköts bi­drar det till att ska­pa otrygg­het hos Sol­len­tu­na­bor. En ökad am­bi­tions­ni­vå i sköt­seln av vå­ra ge­men­sam­ma ytor är en nöd­vän­dig be­stånds­del om vi ska ska­pa en trygg och triv­sam kom­mun.

FOTO: MOSTPHOTOS

PAR­KER. Sol­len­tu­na blir allt­mer tätt­be­fol­kat och vi mås­te vär­na de par­ker vi har, en­ligt in­sän­dar­skri­ben­ten. På bil­den slottspar­ken vid Eds­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.