An­rik herr­gårds­i­dyll

Vi i Sollentuna - - BIL & MOTOR -

Ron­nums Herr­gård Var­gön När du kom­mer kö­ran­de ge­nom al­lén, mö­ter du plöts­ligt sy­nen av den ståt­li­ga herr­går­den byggd på 1700-ta­let och vac­kert be­lä­gen i herr­gårds­par­ken med till­hö­ran­de gårds­mil­jö. Se fram emot en som­mar­se­mes­ter på den­na 4-stjär­ni­ga herr­gård, som är svensk tra­di­tion och nostal­gi i kom­bi­na­tion med ett stråk av mo­dern lyx och väl­be­hag. Här bor du nä­ra Vä­nerns söd­ra spets, mel­lan Troll­hät­tan (11 km) och Vä­ners­borg (5 km) – en per­fekt ut­gångs­punkt för en bil­se­mes­ter med di­rekt när­het till Sve­ri­ges störs­ta in­sjö Vä­nern och sam­ti­digt nä­ra till Bo­hus­läns vack­ra skär­gård. Strän­der­na vid Vä­nern – ock­så kal­la­de för Ri­vi­e­ran – lig­ger bok­stav­ligt ta­lat fram­för dina föt­ter och här finns mas­sor av plats för al­la dem som vill nju­ta av att so­la och ba­da. An­komst: Val­fri t.o.m. 27/8 2017.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.