Så gril­lar du tryggt och sä­kert

Vi i Sollentuna - - BOSTAD -

Det är tyd­ligt att grill­ning lig­ger svens­kar­na varmt om hjär­tat. He­la 97 pro­cent gril­lar nå­gon gång un­der som­mar­halv­å­ret, och mer än hälf­ten gril­lar minst en gång i vec­kan. Hur am­bi­tiö­sa vi är och vad som ham­nar på gril­len va­ri­e­rar, men ge­men­samt för al­la gril­la­re är brand­sä­ker­he­ten. Ge­nom att ta del av rå­den ne­dan kan du slapp­na av och läg­ga fo­kus på smak och doft istäl­let för tjock rök och flam­man­de lå­gor. gril­len är släckt, så om en grill skul­le le­ta sig in är det vik­tigt att väd­ra or­dent­ligt. Väts­kan du an­vän­der för att tän­da gril­len ska va­ra av­sedd för tänd­ning av grill­kol el­ler bri­ket­ter. El­tän­da­re är ett sä­kert och mil­jö­vän­ligt sätt att tän­da. Även tänd­pap­per, tänd­ge­lé, tänd­block är säk­ra sätt att tän­da gril­len. Följ bruks­an­vis­ning­ar­na för re­spek­ti­ve pro­dukt. Und­vik brand­far­li­ga väts­kor som tändväts­ka, sprit, ben­sin el­ler lik­nan­de vid gril­len – även när du ska tän­da bri­kett­gril­len. he­ta när de lig­ger mot gril­len. Var ock­så för­sik­tig med gnis­tor och kring­fly­gan­de as­ka om du fläktar för att få fin grill­glöd. Ha långär­mat på dig om det blå­ser myc­ket. Var för­sik­tig med barn runt gril­len. Se till att gril­len all­tid står på ett sta­bilt och vär­metå­ligt un­der­lag in­nan du tän­der. We­ber re­kom­men­de­rar att du stäl­ler skor­sten­stän­da­ren på bri­kett­gall­ret i gril­len: där står den sta­bilt och bra och det är ing­en risk att bar­nen spring­er på den.

Stäl­ler du en en­gångs­grill i grä­set kan det lätt ta eld. Ställ gär­na en­gångs­gril­len i san­den el­ler på sten­un­der­lag om möj­lig­he­ten finns.

Läm­na ald­rig en grill som in­te brun­nit ut ut­an upp­sikt. Ha all­tid vat­ten i när­he­ten för att kun­na släc­ka en brand men om du an­vän­der en ga­sol­grill ska du ald­rig släc­ka even­tu­el­la flam­mor med vat­ten, ut­an släck ba­ra brän­nar­na. Ge­nom att hål­la gril­len ren kan du mins­ka flam­ris­ken då gam­la mat­res­ter kan få el­den att flam­ma upp. Håll gril­lens bal­ja ren in­vän­digt och bors­ta all­tid av grill­gall­ret när du har gril­lat fär­digt och in­nan du läg­ger ma­ten på det var­ma gall­ret. Om du gril­lar mat med högt fet­t­in­ne­håll, som till ex­em­pel fläsk­kött, bör du in­te gå ifrån gril­len ef­tersom fet­tet kan få el­den att flam­ma upp. Om det skul­le hän­da ska du snabbt dra bort ma­ten från den di­rek­ta vär­men och vän­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.