Re­kord­kväll på Sol­len­tu­na­val­len

Årets Sol­len­tu­na Grand Prix blir ihåg­kom­met för ett dis­kus­kast ut­ö­ver det or­di­nä­ra – Da­ni­el Ståhls 71.29. An­nars var kastvin­dar­na mest stö­ki­ga, i syn­ner­het för lö­par­na som nå­gon­stans längs ova­len möt­te en vägg.

Vi i Sollentuna - - FRONT PAGE - jonny.andersson@di­rekt­press.se

Da­ni­el Ståhls re­kord stic­ker ut, det är ett världs­re­sul­tat av dig­ni­tet.

Fö­re Sol­len­tu­na GP var Da­ni­el Ståhl svensk fri­id­rotts störs­ta me­dalj­hopp in­för VM i Lon­don. Ef­ter hans sex dis­kus­kast, varav hälf­ten var ogil­ti­ga, var 24-åring­en från ”Ja­kan” ett guld­hopp. Re­dan i förs­ta kas­tet för­bätt­ra­de hans sitt års­bäs­ta. Kas­tet mät­tes till 68,88, vil­ket var 16 cen­ti­me­ter läng­re än hans se­ger­re­sul­tat i SM på ” Val­len” för­ra året.

I tred­je om­gång­en dräm­de Ståhl till med nå­got all­de­les ex­tra.

Al­la, ut­om de som pre­cis sprang ett lopp, ställ­de sam­ma frå­ga: ”hur långt är det?”

Se­dan skrek Tom­my Åström, kväl­lens spea­ker, och näs­tan blå som Ståhl­man­nen ku­ta­de Da­ni­el ut på in­ner­plan och fram till funk­tio­nä­ren som höll i mä­t­in­stru­men­tet.

Ricky Bruch gick bort 2011, men hans svens­ka re­kord, 71,26, lev­de i 32 och ett halvt år. Ståhl ra­de­ra­de det med tre cen­ti­me­ter.

Hur of­ta det sla­gits svens­ka re­kord på Val­len är okänt. Ange­li­ca Bengts­son gjor­de det i al­la fall 2012 med 4,58 i stav­hopp.

– Någ­ra bör det ha sla­gits på Sol­len­tu­na­val­len, men den sta­tisti­ken kan jag in­te, an­lägg­ning­en har ju fun­nits se­dan 1969. Da­ni­el Ståhls re­kord stic­ker ut, det är ett världs­re­sul­tat av dig­ni­tet, sä­ger Tu­re­bergs sport­chef Thomas Wal­de­toft.

Lö­par­na ha­de det tufft un­der GP-täv­ling­en. Wal­de- toft gav än­då fle­ra TFK:are plus. Na­po­le­on Solo­mon fick kly­va vind en­sam i tä­ten och lan­da­de på 8,38,96, en­dast två se­kun­der från per­son­li­ga re­kor­det.

– Han­na Her­mans­son gör det bra och är tvåa på en bra tid. Jag tyc­ker även att Isa­bel­la Andersson gör det bra i sam­ma 800-me­terslopp. Isa­bel­la har gjort sto­ra fram­steg i som­mar, sä­ger Thomas Wal­de­toft, som även an­ser att Sol­len­tu­na GP höll hög re­sul­tat­ni­vå.

– Med ett re­sul­tat i världs­klass. Jonny Andersson

TUREBERGARE. Han­na Her­mans­son (257) och Isa­bel­la Andersson (260) sprang 800 me­ter i Sol­len­tu­na GP. Han­na slu­ta­de tvåa bakom tys­kan Christi­na He­ring (255).

FOTO: JONNY ANDERSSON

REKORDMANNEN. Tom­my Åström ha­de inga be­kym­mer att in­ter­vjua Da­ni­el Ståhl ef­ter den­nes re­kord­kast.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.