L vill in­fö­ra syskonförtur

Vi i Sollentuna - - NYHETER -

Ny­li­gen har för­valt­nings­rät­ten be­stämt att det är lag­ligt med syskonförtur.

Li­be­ra­ler­na i Sol­len­tu­na kom­mer där­för att ta ini­ti­a­tiv till ett di­rek­tiv i barn- och ung­doms­nämn­den för att åter­in­fö­ra syskonförtur som ur­vals­prin­cip vid an­tag­ning till kom­mu­na­la sko­lor och för­sko­lor.

– Det skul­le för­enk­la var­da­gen med hämt­ning och läm­ning för många för­äld­rar i kom­mu­nen, sä­ger Per Al­ten­berg (L), le­da­mot i barn- och ung­doms­nämn­den.

Syskonförtur av­skaf­fa­des i Sol­len­tu­na 2015 där­för att prin­ci­pen an­sågs ofören­lig med skol­la­gen. I dags­lä­get är när­hets­prin­ci­pen över­ord­nad and­ra hän­syn vid an­tag­ning till sko­la och för­sko­le­klass.

FOTO: ANNA WETTERGÅRD

SYSKONFÖRTUR. Per Al­ten­berg (L).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.