Ett myl­ler av ly­san­de idéer

En vill säl­ja vat­ten­me­lon. En vill ar­be­ta med hus­hållsnä­ra tjäns­ter. Två vill an­ord­na ut­om­hus­bio. I Sol­len­tu­na är Ro­li­gas­te som­mar­job­bet i full gång, där ung­do­mar får pro­va på att star­ta eget fö­re­tag. Och idéer­na sprud­lar.

Vi i Sollentuna - - FRONT PAGE - An­na Wettergård

Ro­li­gas­te som­mar­job­bet är en ide­ell verk­sam­het som syf­tar till att ge ung­do­mar en chans att pro­va på li­vet som egen­fö­re­ta­ga­re. Ung­do­mar som är mel­lan 15 och 20 år gam­la får ett start­bi­drag på 2 000 kro­nor, och dag­lig hand­led­ning. Först får de ta plats i skol­bän­ken för en vec­kas in­ten­siv­kurs i fö­re­ta­gan­de, där de får lä­ra sig det de be­hö­ver ve­ta och ar­be­ta fram si­na kon­cept. Se­dan är det ba­ra att ge sig ut i verk­lig­he­ten.

Den förs­ta vec­kans kurs av­slu­tas med ett så kal­lat drak­näs­te där ung­do­mar­na får pre­sen­te­ra si­na idéer för en pa­nel av “dra­kar” från nä­rings­liv och kom­mun.

Vi i Sol­len­tu­na är på plats i drak­näs­tet, i rum­met där ner­vö­sa ung­do­mar har sam­lats i den ba­kers­ta ra­den – så långt ifrån dra­kar­na som möj­ligt. Än vå­gar ing­en ta för sig av chip­sen och läs­ken som står upp­du­kad.

Men snart släp­per spän­ning­en. Ung­do­mar­na pre­sen­te­rar si­na idéer, själ­va el­ler i grupp, och dra­kar­na ger feed­back och he­jar på.

– Und­vik att skuld­sät­ta dig, sä­ger de till en tjej som vill kö­pa si­na va­ror på av­be­tal­ning.

– Se till att va­ra rör­lig, sä­ger de till en kil­le som in­te vill ar­be­ta ut­an­för sitt eget om­rå­de.

– Sam­ar­be­ta, sam­ar­be­ta, sam­ar­be­ta, sä­ger de till ett par per­so­ner vars idéer har kopp­ling­ar till varand­ra.

– Ut och ta er förs­ta kund nu. Ni kanske får 18 nej, men se­dan får ni ett ja. Och se till att fi­ra då!

Ung­do­mar­na tar sig ige­nom si­na pre­sen­ta­tio­ner på ett proff­sigt sätt. De har bud­get och kal­ky­ler, och många har bå­de plan B, C och D, om den förs­ta skul­le fal­le­ra. När pre­sen­ta- ti­o­ner­na är av­kla­ra­de är stäm­ning­en i rum­met på­tag­ligt lät­tad. Ung­do­mar­na tar för sig av chips och läsk, och är nöj­da bå­de med da­gen och med kur­sen som hel­het.

Al­va Backlund vill säl­ja tyg­kas­sar med ve­gan­tryck på. Det här är hen­nes chans att ar­be­ta med ett äm­ne som hon brin­ner för.

– Kur­sen har va­rit ro­lig och in­spi­re­ran­de. Jag viss­te ing­et om ent­re­pre­nör­skap in­nan.

Även om tyg­kas­sar­na ba­ra är ett till­fäl­ligt fö­re­tag, för som­ma­ren, vill hon gär­na ar­be­ta med egenföretagande i fram­ti­den.

Det vill även Li­am Sjö­lin, som pla­ne­rar att star­ta en webb­s­hop för att säl­ja fidget spin­ners och fidget cu­bes.

– Många har pra­tat ti­di­ga­re om hur svårt det är att dri­va eget, men det är mot­be­vi­sat på den här kur­sen. Det är ba­ra att ha en idé och full­föl­ja den, sä­ger han.

Yt­ter­li­ga­re en som har va­rit nöjd med den förs­ta kurs­vec­kan är Ar­min Eghte­sa­di, som pla­ne­rar att vi­sa ut­om­hus­bio på Sol­len­tu­na­val­len.

– Det har va­rit väl­digt in­spi­re­ran­de. Jag har lärt mig att även om man får 54 nej ska man hål­la hu­vu­det högt. Så små­ning­om får man ett ja.

Jag har lärt mig att även om man får 54 nej ska man hål­la hu­vu­det högt. Så små­ning­om får man ett ja.

FOTO: AN­NA WETTERGÅRD

EGENFÖRETAGANDE. Ro­li­gas­te som­mar­job­bet hål­ler drak­näs­te i Sol­len­tu­na.

FOTO: AN­NA WETTERGÅRD

EGENFÖRETAGANDE. Ro­li­gas­te som­mar­job­bet hål­ler drak­näs­te i Sol­len­tu­na. Här pre­sen­te­rar Douglas och Ar­min sin idé om ut­om­hus­bio för dra­kar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.