Ing­en rik­tig som­mar ut­an blå­bär

Vi i Sollentuna - - FRONT PAGE - Charlotte År­ling

Nu har den livs­far­li­ga ti­den bör­jat. Då man in­te ska gå ut i sko­gen om man in­te har rik­tigt många tim­mar på sig och är ut­rus­tad med kar­ta, kom­pass och mo­bil­te­le­fon.

Då be­svi­kel­sen är stor om man har glömt plast­på­se och trö­jan in­te kan off­ras som bär­säck – i dub­bel be­mär­kel­se.

Nu är näm­li­gen blå­bä­ren här. De förs­ta plop­pa­de upp så för­sik­tigt för någ­ra da­gar se­dan och nu dig­nar snå­ren av sko­gens blå läc­ker­he­ter. Att va­ra ute och pro­me­ne­ra el­ler springa är nästin­till omöj­ligt. Stan­nar man är det kört, för­bi, fi­ni­to, over. Att ploc­ka ett blå­bär, stop­pa det i mun­nen och se­dan åter­upp­ta pro­me­na­den el­ler löp­tu­ren är ba­ra nå­got en su­per­män­ni­ska kla­rar av, in­te jag som är van­lig död­lig.

Men att stan­na är ock­så njut­ning, som­mar, li­vet. Visst tar skogs­tu­ren be­tyd­ligt läng­re tid än pla­ne­rat och man kom­mer hem med av­slö­jan­de blå läp­par och fing­rar, men sam­ti­digt är livs­kva­li­te­ten för­höjd. Dröm­man­det om den per­fek­ta blå­bärspa­jen med dub­bel sats smul­deg kan ta vid. Om det in­te re­dan har bli­vit sen kväll och blå­bärsploc­kan­det får vän­ta till näs­ta dag. El­ler da­gen ef­ter det. God tur!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.