Nu ska de äld­re ut och cyk­la

För den i den äld­re ge­ne­ra­tio­nen, som sak­nar for­na som­rars cy­kel­tu­rer med vind i hå­ret, kom­mer snart en ny chans. Sol­len­tu­na pla­ne­rar näm­li­gen att kö­pa in en slags last­cyklar med ex­tra sitt­plat­ser fram­till, där den som är su­gen på en cy­kel­tur kan bli skju

Vi i Sollentuna - - FRONT PAGE - An­na Wettergård an­na.wet­ter­gard@di­rekt­press.se

Pro­jek­tet he­ter cyk­ling ut­an ål­der och finns re­dan på fle­ra stäl­len runt om i lan­det - bland an­nat i Sund­by­berg. Det byg­ger på att per­so­nal, an­hö­ri­ga el­ler vo­lon­tä­rer tar med per­so­ner från äldre­bo­en­den ut på tur. Cyk­lar­na är ut­rus­ta­de med en li­ten el­dri­ven hjälp­mo­tor så att det in­te ska bli allt­för tungt att cyk­la, även om man har två pas­sa­ge­ra­re med sig.

Och nu lig­ger allt­så även Sol­len­tu­na i start­gro­par­na för att gå med i pro­jek­tet.

– Jag var på en kon­fe­rens där re­pre­sen­tan­ter för cyk­ling ut­an ål­der var med och pra­ta­de. Och det lät så otro­ligt bra. Ett så­dant lyft för de äld­re, och så upp­skat­tat. Det sä­ger Moa Rasmus­son (L), ord­fö­ran­de i tra­fik- och fas­tig­hets­nämn­den, och fort­sät­ter:

– Äld­re är i cy­kel­sam­man­hang of­ta en bort­glömd mål­grupp som för­tjä­nar mer upp­märk­sam­het. De för­tjä­nar att få kom­ma ut och nju­ta av vac­kert vä­der, fan­tas­tis­ka grön­om­rå­den och pla­na cy­kel­stråk me­dan de kän­ner vin­den i hå­ret. Så hon tog upp idén i tra­fikoch fas­tig­hets­nämn­den, där den väck­te stort ge­hör. En enig nämnd be­slu­ta­de att gå vi­da­re med frå­gan, och läm­na upp­dra­get till tjäns­te­män­nen att ut­re­da den or­dent­ligt.

– Se­dan hand­lar det om att fri­gö­ra peng­ar ur bud­ge­ten, sä­ger Moa Rasmus­son.

Hon hop­pas att ut­red­ning­en ska va­ra fär­dig, så att po­li­ti­ker­na kan fat­ta ett slut­gil­tigt be­slut in­om ett halv­år till ett år. Om allt går som det ska skul­le cyk­lar­na kun­na va­ra på plats till näs­ta som­mar.

– Ja, jag hop­pas på det. Men jag vå­gar in­te lo­va någon­ting, av­slu­tar Moa Rasmus­son.

FOTO: LEIF OLDENBURG

PRE­MIÄR. I Sund­by­berg var det ny­li­gen pre­miär för cyk­ling ut­an ål­der. Här pre­miäråk­te Hans Lod­ner, och vid pe­da­ler­na satt Gö­ran Hjort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.