Fack­lig pro­test mot be­spa­ring

Sam­ti­digt som ma­jo­ri­te­ten avi­se­rar att de sat­sar tolv mil­jo­ner kro­nor ex­tra på äldre­omsor­gen till näs­ta år, är det märk­bart tyst om en an­nan del av bud­ge­ten in­om sam­ma nämnd. Vad gäl­ler LSS-bo­en­den är det näm­li­gen sto­ra be­spa­ring­ar på gång.

Vi i Sollentuna - - FRONT PAGE - An­na Wettergård an­na.wet­ter­gard@di­rekt­press.se 070-78 78 704

– LSS-bo­en­de­na in­om Solom får 17 mil­jo­ner mind­re i er­sätt­ning per år.

Det sä­ger San­na Tef­ke, ord­fö­ran­de i fack­för­bun­det Kom­mu­nal, sek­tion Sol­na/ Sol­len­tu­na.

Som fack­lig ord­fö­ran­de re­pre­sen­te­rar hon fram­för allt per­so­na­len, och för dem in­ne­bär det här be­ty­dan­de ned­skär­ning­ar i ar­bets­tid.

Av de ca 120 tills­vi­da­re­an­ställ­da in­om 15 oli­ka en­he­ter drab­bas nä­ra 100 av de an­ställ­da av sänk­ta sys­sel­sätt­nings­gra­der och al­la en­he­ter ut­om en får ned­dra­gen be­man­ning. I ge­nom­snitt sänks sys­sel­sätt­nings­gra­der­na för de be­rör­da med ca 14 pro­cent men en del får så sto­ra sänk­ning­ar som 31 pro­cent. Det skri­ver Kom­mu­nal i ett press­med­de­lan­de.

San­na Tef­ke sä­ger att det här tar hårt på per­so­na­len, som tap­par i in­komst i sam­ma takt som de tap­par i ar­bets­tid.

– För många får det för­ödan­de kon­se­kven­ser.

Hon sä­ger ock­så att det här så klart även på­ver­kar bru­kar­na, det vill sä­ga de som bor på LSS-bo­en­de­na.

– Det är ju per­so­na­len, Kom­mu­nals med­ar­be­ta­re, som in­ne­bär de­ras kva­li­tet. Jag vet att man till ex­em­pel kom­mer att ta bort över­lapp­nings­ti­der. Då hin­ner per­so­na­len in­te rap­por­te­ra över till varand­ra, vil­ket är jät­te­vik­tigt för kva­li­te­ten.

Ned­drag­ning­ar­na har in­ne­bu­rit en lo­kal tvist mel­lan fack­för­bun­det och kom­mu­nen.

– Vi har upp­ma­nat vå­ra med­lem­mar att in­te skri­va på någ­ra pap­per om för­änd­rad sys­sel­sätt­nings­grad. Sam­ti­digt upp­ma­nar vi an­hö­ri­ga och bo­en­de att pro­te­ste­ra till po­li­ti­ker­na.

Nå­gon strejk bland med­lem­mar­na är dock in­te aktuell. De har kol­lek­tivav­tal och där­med rå­der så kal­lad freds­plikt.

An­na-Lena Jo­hans­son (L), ord­fö­ran­de i vård- och om­sorgs­nämn­den, sä­ger att be­slu­tet om be­spa­ring­ar­na fat­ta­des i nämn­den i feb­ru­a­ri.

– Vi har haft en ex­tern kon­sult som har tit­tat på hur vå­ra kost­na­der för LSS-bo­en­den ser ut i för­hål­lan­de till jäm­för­ba­ra kom­mu­ner. Och vi lig­ger 33 pro­cent över ge­nom­snit­tet, högst i Stock­holmstrak­ten.

Ut­i­från det­ta har man fat­tat be­slut att sän­ka er­sätt­ningsni­vå­er­na till AB Solom, som dri­ver ett an­tal LSS-bo­en­den.

– Ti­di­ga­re år har de gjort ett över­skott på LSS, vil­ket de har an­vänt för att kom­pen­se­ra för and­ra de­lar av verk­sam­he­ten där de gjort ett un­der­skott, hem­tjäns­ten till ex­em­pel. Var­je år ser vi över er­sätt­ningsni­vå­er­na i av­ta­len, en­ligt La­gen om val­fri­het.

Hon vill be­to­na att mer peng­ar in­te nöd­vän­digt­vis be­ty­der bätt­re kva­li­tet, och vice ver­sa.

– Det gäl­ler att job­ba smart för de peng­ar man har.

Det gäl­ler att job­ba smart för de peng­ar man har.

Och hon tror in­te att det här kom­mer att på­ver­ka bru­kar­na.

– Nej. Det är AB Soloms an­svar att se till att de föl­jer de av­tal vi har. Bru­kar­na kom­mer att få den hjälp och den om­sorg de be­hö­ver på sitt bo­en­de.

BE­SLU­TET. An­na-Lena Jo­hans­son (L), ord­fö­ran­de i vårdoch om­sorgs­nämn­den, sä­ger att ned­drag­ning­ar­na in­te kom­mer att på­ver­ka vård­kva­li­te­ten för bru­kar­na.

FOTO: PRIVAT

KRI­TISK. San­na Tef­ke, ord­fö­ran­de i Kom­mu­nal sek­tion Sol­na/Sol­len­tu­na, sä­ger att ned­drag­ning­ar­na slår hårt mot de an­ställ­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.