Är lin­ba­nan värd 500 mil­jo­ner kr?

Vi i Sollentuna - - FRONT PAGE - Ewa Hell­ström-Boström, Ann Furu­gård

Härom­vec­kan kun­de vi lä­sa att stads­bygg­nads­nämn­den tän­ker fort­sät­ta att pla­ne­ra för en lin­ba­na mel­lan Hägg­viks sta­tion och Vä­sjön. Kost­nad för pro­jek­tet be­räk­nas till 400–500 mil­jo­ner kr (det kan bli myc­ket mer i slutän­den). Dess­utom kom­mer kost­na­den per år va­ra 25–29 mil­jo­ner kro­nor. Hur des­sa mil­jo­ner ska fi­nan­sie­ras vet in­te po­li­ti­ker­na än­nu. Kanske räk­nar man med att peng­ar kom­mer som man­na från him­len?

Man vill allt­så fort­sät­ta med lin­ba­ne­pro­jek­tet trots att den un­der­sök­ning som gjor­des av Swe­co 2015 kom fram till att den sam­hälls­e­ko­no­mis­ka ef­fek­ten av en lin­ba­na är ne­ga­tiv. I Swe­cos un­der­sök­ning slås ock­så fast att en re­la­tivt stor an­del av de bo­en­de kring Vä­sjön får allt­för stort gångav­stånd till lin­ba­nesta­tio­nen och där­för kom­mer ef­ter­frå­ga buss­tra­fik. Oav­sett om lin­ba­nan byggs kom­mer det allt­så att va­ra nöd­vän­digt med bus­sar i Vä­sjö­om­rå­det.

Ja, man kan frå­ga sig hur stor nyt­ta män­ni­skor som kanske ska läm­na barn i för­sko­lan har av en lin­ba­na. Dess­utom om skip­stop av pen­del­tåg ge­nom­förs vid Hägg­viks sta­tion (skip­stop = vartan­nat pen­del­tåg stan­nar in­te) så kan man frå­ga sig hur in­tres­sant det är att kanske stå och vän­ta en kvart på Hägg­viks sta­tion för att kun­na ta sig vi­da­re med pen­del­tå­get. Många frå­gor ho­par sig. Var ska det sto­ra ga­ra­get för 79 lin­ba­ne­gon­do­ler få plats? Är det för att få råd med lin­ba­na som kom­mu­nen säl­jer ut 2 000 av Sol­len­tu­na­hems lä­gen­he­ter?

Be­ror ned­skär­ning­ar­na i äldre­vår­den (hem­tjäns­ten) på att man vill ta höjd för en lin­ba­na?

Var­för ska vi fort­sät­ta slö­sa med kom­mu­nin­vå­nar­nas skat­te­peng­ar när de be­hövs till så myc­ket vik­ti­ga­re än­da­mål?

FOTO: SOL­LEN­TU­NA KOM­MUN

LIN­BA­NA. Sol­len­tu­na kom­mun pla­ne­rar för en lin­ba­na mel­lan Hägg­vik och Vä­sjön via Rud­becks­sko­lan och Edsvik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.