Åtal för rån mot Webb­hal­len

Vi i Sollentuna - - FRONT PAGE - An­na Wettergård

Webb­hal­len i In­fra Ci­ty har rå­nats fle­ra gång­er. Nu åta­las två av gär­nings­män­nen bakom ett av rå­nen, som sked­de i april i år.

By­tet den gång­en blev mo­bil­te­le­fo­ner vär­da när­ma­re en halv mil­jon kro­nor, plus 4 000 kro­nor i kon­tan­ter.

Det he­la sked­de ge­nom att tre maske­ra­de gär­nings­män gick in i Webb­hal­len; en av dem med ett pi­stol­lik­nan­de fö­re­mål i han­den. Rå­na­ren med det pi­stol­lik­nan­de fö­re­må­let tving­a­de bu­ti­kens kun­der att läm­na ifrån sig si­na mo­bil­te­le­fo­ner. De öv­ri­ga två hop­pa­de över dis­ken och tving­a­de bu­ti­kens an­ställ­da att fyl­la en säck med mo­bil­te­le­fo­ner. De stal ock­så 4 000 kro­nor från ett kon­tor.

I an­slut­ning till rå­net ha­de nå­gon kas­tat fo­tang­lar på oli­ka vägar i när­he­ten av brotts­plat­sen.

Gär­nings­män­nen flyd­de i en bil, men kroc­ka­de med en an­nan bil på par­ke­ring­en. Flykt­bi­len, som fått ett fram­däck sön­dertra­sat, läm­na­des vid Norr­vi­ken­le­den. Rå­nar­na greps kort där­ef­ter i när­he­ten av bilen – i vil­ken po­li­sen hit­ta­de bå­de stöld­god­set och fo­tang­lar. Pi­sto­la­trap­pen hit­ta­des i ett di­ke i när­he­ten, och de 4 000 kro­nor­na som ock­så stu­lits hit­ta­des i en av gär­nings­män­nens fic­ka.

FOTO: AN­NA WETTERGÅRD

WEBHALLEN. Har ut­satts för rån vid fle­ra till­fäl­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.