Slu­ta sälj – bör­ja bygg!

Det är fel att säl­ja ut 2 000 bo­stä­der när 40 000 män­ni­skor står i bo­stads­kö i Sol­len­tu­na, an­ser tre so­ci­al­de­mo­kra­tis­ka op­po­si­tions­po­li­ti­ker som i stäl­let för­ord­rar ett ökat byg­gan­de.

Vi i Sollentuna - - INSÄNDARE - Fred­die Lun­dqvist (S) Op­po­si­tions­råd Sol­len­tu­na kom­mun Jo­a­kim Jons­son (S) 2:e vice ord­fö­ran­de Stads­bygg­nads­nämn­den Ju­lia Mä­ki­ta­lo Blent (S) 2:e vice ord­fö­ran­de Sol­len­tu­na­hem

Den mo­de­rat­led­da ma­jo­ri­te­ten i Sol­len­tu­na kom­mun har nu fat­tat ett be­slut om att säl­ja 2 000 lä­gen­he­ter till and­ra ak­tö­rer. Det mot­sva­rar en tred­je­del av all­män­nyt­tan, vil­ket in­ne­bär att Sol­len­tu­na­bor­na får stå läng­re i bo­stads­kön, att kom­mu­nen tap­par in­täk­ter då vi för­lo­rar en stor del av bo­stads­till­gång­en och kom­mu­nen för­lo­rar ett vik­tigt verk­tyg i strä­van­det att byg­ga fler bo­stä­der.

Vi So­ci­al­de­mo­kra­ter vill istäl­let gö­ra en stör­re sats­ning på bo­stads­po­li­ti­ken och byg­ga fler bo­stä­der män­ni­skor har råd att bo i.

För tio år se­dan ha­de Sol­len­tu­na­hem cir­ka 7 900 lä­gen­he­ter, i dags­lä­get äger Sol­len­tu­na­hem cir­ka 5 700 lä­gen­he­ter och nu vill ma­jo­ri­te­ten säl­ja bort 2 000 lä­gen­he­ter till. Den nu­va­ran­de bo­stads­po­li­tis­ka si­tu­a­tio­nen krä­ver ett stort bo­lag med många bo­stä­der och det­ta gäl­ler in­te minst i Sol­len­tu­na där över 40 000 per­so­ner re­dan står i vår bo­stads­kö. Att i det­ta läge säl­ja ut en tred­je­del av vå­ra bo­stä­der är helt fel pri­o­ri­te­ring.

Vi vill i stäl­let byg­ga fler bo­stä­der män­ni­skor har råd att bo i så att Sol-

Vi vill i stäl­let byg­ga fler bo­stä­der män­ni­skor har råd att bo i så att Sol­len­tu­nas unga kan flyt­ta ut.

len­tu­nas unga kan flyt­ta ut men in­te bort, se till att nya grö­na kvar­ter byggs så att fler små­barns­fa­mil­jer kan hit­ta det hem de dröm­mer om och så att fö­re­ta­gen i kom­mu­nen ska kun­na re­kry­te­ra fler ge­nom att det finns bo­stä­der de­ras an­ställ­da kan bo i.

Den­na för­sälj­ning vi­sar en­dast på vil­ken världs­bild den mo­de­rat­led­da ma­jo­ri­te­ten har. De har en all­män miss­tro till po­li­ti­kens kraft och vill gär­na säl­ja kom­mu­na­la in­tres­sen till pri­va­ta ak­tö­rer där de sto­ra vin­nar­na blir fas­tig­hets­bo­la­gen på be­kost­nad av hy­res­gäs­ter­na i Sol­len­tu­na.

Vi ser hur des­sa hy­res­gäs­ter är oro­a­de in­för den­na för­änd­ring där de bytt hy­resvärd ut­an att ha bett om det. Vi ser ock­så hur hy­res­gäs­ter­na är oro­li­ga in­för even­tu­el­la hy­res­höj­ning­ar då nya fas­tig­hets­ä­ga­ren kom­mer att be­hö­va se en av­kast­ning på sitt av­sat­ta ka­pi­tal. Sol­len­tu­na kan och bör be­hand­la si­na hy­res­gäs­ter bätt­re än så­här.

Det är kom­mu­nens an­svar att se till att bo­stads­för­sörj­ning­en fun­ge­rar och det är ge­nom Sol­len­tu­na­hem och vår all­män­nyt­ta som vi ser till att ana­ly­se­ra vart be­ho­ven finns och fat­ta de nöd­vän­di­ga be­slu­ten för att se till att al­la, oav­sett sits, har rätt till en egen bo­stad.

Vi So­ci­al­de­mo­kra­ter är fast över­ty­ga­de om att Sol­len­tu­nas pro­blem lö­ses av sam­hälls­byg­gan­de, och in­te sam­hälls­för­säl­jan­de, in­sat­ser. Ma­jo­ri­te­ten vill säl­ja och snå­la, me­dan vi So­ci­al­de­mo­kra­ter vill sat­sa och lå­na, och det­ta tän­ker vi käm­pa för.

FOTO: BERNT JÄRNEPALM/MOSTPHOTOS

ANA­LYS. ”Det är ge­nom Sol­len­tu­na­hem och vår all­män­nyt­ta som vi ser till att ana­ly­se­ra vart be­ho­ven finns”, skri­ver de tre so­ci­al­de­mo­kra­ter­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.