Sol­len­tu­nas av­lopp­staxa kan hö­jas

Fle­ra kom­mu­ner har hit­tills sagt nej till det som Käp­pa­la­för­bun­det an­ser va­ra nöd­vän­di­ga in­ve­ste­ring­ar i det kommun­ge­men­sam­ma re­nings­ver­ket. No­tan för ett even­tu­ellt in­ve­ste­rings­stopp kan läg­gas på Sol­len­tu­na­bor­na, be­fa­rar op­po­si­tions­po­li­ti­ker.

Vi i Sollentuna - - Front Page - Ul­ri­ca An­ders­son ul­ri­ca.an­ders­son@di­rekt­press.se 070-78 72 078

Käp­pa­la re­nings­verk ser in­te myc­ket ut för värl­den ut­i­från – det be­ror på att verk­sam­he­ten sker un­der jord. Dit for­sar allt det som ska va­ra i av­lopps­vat­ten så­väl som en del som in­te hör hem­ma där.

Re­nings­ver­ket lig­ger i Gås­ha­ga på syd­öst­ra Li­din­gö. El­va kom­mu­ner har ge­men­samt an­svar för ver­ket och drif­ten.

Nu ar­be­tar Käp­pa­la­för­bun­det för att kun­na ut­ö­ka lå­ne­ra­men från 1,4 mil­jar­der kro­nor till 2,2 mil­jar­der kro­nor. Re­nings­ver­ket be­hö­ver re­no­ve­ras, få ut­ö­kad ka­pa­ci­tet och an­pas­sas till da­gens lag­stift­ning med hög­re mil­jökrav.

Sam­ti­digt finns ett för­slag om att an­slu­ta Vax­holm och Ös­terå­ker till för­bun­det, vil­ket skul­le in­ne­bä­ra en ut­ök­ning av lå­ne­ra­men med 400 mil­jo­ner kro­nor.

”Bäg­ge des­sa ären­den är tidskri­tis­ka på grund av oli­ka om­stän­dig­he­ter och be­slut be­hö­ver fast­stäl­las i bör­jan av 2018 hos samt­li­ga med­lems­kom­mu­ner för att und­vi­ka all­var­li­ga konsekvenser för för­bun­dets verk­sam­het”, skri­ver An­na Rhey­neu­clau­des Kihl­man (M), Käp­pa­la­för­bun­dets ord­fö­ran­de och kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de i Li­din­gö kom­mun, i ett un­der­lag in­för en för­ank­rings- och sam­råds­pro­cess.

Sol­nas re­pre­sen­tan­ter i Käp­pa­la­för­bun­dets sty­rel­se och full­mäk­ti­ge har sagt ja. Men de sty­ran­de po­li­ti­ker­na i kom­mu­nen vill in­te god­kän­na en ut­ö­kad lå­ne­ram.

”In­nan det kan va­ra ak­tu­ellt mås­te sam­råd ske med ”Det blir inga sto­ra mil­jö­ka­ta­stro­fer.” ägar­na/med­lem­mar­na och det mås­te tyd­lig­gö­ras vil­ka in­ve­ste­ring­ar som av­ses ge­nom­fö­ras, som krä­ver ut­ö­kad lå­ne­ram”, en­ligt en tjäns­te­skri­vel­se från stads­led­nings­för­valt­ning­en.

Sol­na­top­par­nas in­ställ- ning kan få ne­ga­ti­va konsekvenser bå­de för bo­stads­byg­gan­de och för mil­jön i re­gi­o­nen, en­ligt Mil­jö­par­ti­et i Sol­na. De be­fa­rar att ett nej i värs­ta fall kan le­da till att re­dan be­ställ­da in­ve­ste­ring­ar in­te går att be­ta­la.

I slutän­den blir det i så fall in­vå­nar­na i med­lems­kom­mu­ner­na som får ta smäl­len ge­nom höj­da av­gif­ter, me­nar de.

Un­der hös­ten tas frå­gan upp igen, ef­ter att syn­punk- ter på be­sluts­un­der­la­get har sam­lats in från med­lems­kom­mu­ner­na. Be­slut i för­bunds­full­mäk­ti­ge fat­tas 17 ok­to­ber och där­ef­ter ska re­spek­ti­ve kom­mun­full­mäk­ti­ge ta ställ­ning fram till 28 feb­ru­a­ri.

Frå­gan har va­rit up­pe på bor­det i snart ett år, på­pe­kar Bern­hard Hu­ber (MP), op­po­si­tions­råd i Sol­na.

– Det ver­kar va­ra all­var­lig kom­mu­ni­ka­tions­brist. Jag ser inga gil­ti­ga skäl att fort­sät­ta bloc­ke­ra de här för­änd­ring­ar­na, sä­ger han.

Ett nej skul­le krä­va and­ra åt­gär­der för att få ihop drift­bud­ge­ten; en­ligt Mil­jö­par­ti­et kan det bli tal om att av­lopp­stax­an höjs med 25 pro­cent och då ham­nar no­tan på vil­laä­ga­re, bo­stads­rätts­för­e­ning­ar och hy­resvär­dar.

Pe­hr Gran­falk (M), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de i Sol­na, an­ser att oron är obe­fo- gad. Sol­na vill till­sam­mans med sex and­ra kom­mu­ner, där­ibland Sol­len­tu­na, ta fram en se­cond opi­ni­on kring kost­na­der­na.

Han av­fär­dar de be­fa­ra­de ris­ker­na att no­tan ham­nar på kom­mu­nin­vå­nar­na i form av höj­da av­gif­ter. Att in­te kun­na vän­ta nå­gon må­nad och istäl­let slar­va med be­räk­ning­ar­na vo­re sna­ra­re oan­sva­rigt, en­ligt ho­nom.

– Det är en otro­ligt stor grej, vi kan in­te ba­ra tit­ta på och hop­pas att det lö­ser sig. Det blir inga sto­ra mil­jö­ka­ta­stro­fer, sä­ger Pe­hr Gran­falk.

FOTO: CHARLOTTE ÅRLING

OPPOSITION (MP). Sol­na­po­li­ti­ker­na Victo­ria Jo­hans­son och Bern­hard Hu­ber är må­na om att in­ve­ste­ring­ar­na i Käp­pa­la­ver­ket kan gö­ras.

FOTO: BJÖRN LEIJON

BASSÄNGER. En av re­ning­ver­kets ef­ter­se­di­men­te­rings­bas­säng­er.

FOTO: AN­NA WETTERGÅRD

RENT. I slu­tet av pro­ces­sen är vatt­net rent, och släpps ut djupt ner i havs­ström­mar­na

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.