Käp­pa­la­för­bun­det

Vi i Sollentuna - - Nyheter -

KÄP­PA­LA­VER­KET lig­ger på syd­öst­ra Li­din­gö. 1957 bil­da­des Käp­pa­la­för­bun­det. El­va kom­mu­ner har i dag ge­men­samt an­svar för re­nings­ver­ket: Sol­na, Sol­len­tu­na, Upp­lands Väs­by, Sig­tu­na, Dan­de­ryd, Li­din­gö, Nac­ka, Tä­by, Upp­lands-Bro, Val­len­tu­na och Värm­dö.

ORGANISATORISKT ser Käp­pa­la­för­bun­det ut som en kom­mun. ”För­bun­dets högs­ta be­slu­tan­de or­gan är för­bunds­full­mäk­ti­ge som bland an­nat ut­ser för­bun­dets sty­rel­se. Sty­rel­sen be­står av en politiker från var­je med­lems­kom­mun”, står det på för­bun­dets hem­si­da.

NU på­går en pro­cess för att ut­ö­ka lå­ne­ra­men till 2,2 mil­jar­der kro­nor och för att an­slu­ta Vax­holm och Ös­terå­ker till för­bun­det.

BE­SLUT om att ut­ö­ka lå­ne­ra­men till mer än 1,4 mil­jar­der kro­nor mås­te en­ligt för­bunds­ord­ning­en god­kän­nas av re­spek­ti­ve med­lems­kom­mun.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.