Mi­ni­se­mes­ter i Lü­ne­burg

Vi i Sollentuna - - Bostad -

Se­mi­na­ris Ho­tel Lü­ne­burg i Nord­tyskland Väl­kom­men til en och char­mig stad med fle­ra vack­ra kor­svir­kes­hus, små vat­ten­drag som rin­ner ige­nom sta­den och fi­na möj­lig­he­ter för shop­ping. Sta­dens glans­da­gar som en av de mest be­ty­del­se­ful­la stä­der­na i me­del­ti­dens Hansa­för­bund har satt si­na spår i den väl­be­va­ra­de Gam­la stan och histo­ri­en är väl­do­ku­men­te­rad i de många spän­nan­de mu­se­er­na med oli­ka te­ma om öl och salt. För det är just sal­tet som har bi­dra­git med den ri­ke­dom, som idag lig­ger som grund för de många kur­ba­den. Du bor på ett kom­for­ta­bett, 4-stjär­nigt ho­tell och i din vis­tel­se ingår det ock­så en­tré till kur­ba­det Salzt­her­me Lü­ne­burg (300 m), där du kan pro­va på de häl­so­sam­ma sal­ta ba­den. Det re­kom­men­de­ras ock­så att du tar del av na­turupp­le­vel­ser­na på Lü­ne­bur­ger Hei­de, det­ta le­gen­da­ris­ka na­tur­om­rå­de som lig­ger mel­lan Lü­ne­burg och slotts­sta­den Cel­le (92 km). An­komst Fre­dag 11/8-15/12 2017.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.