Lin­nea är mäs­ta­re på spår­vagn

Sol­len­tu­na­bo, kat­täls­ka­re och ny­li­gen hem­kom­men från spår­vagns-EM på Te­ne­rif­fa. Lin­néa Berglund har många sträng­ar på sin ly­ra. – Vi kom fem­ma och är myc­ket nöj­da, be­rät­tar hon om täv­ling­en.

Vi i Sollentuna - - Sidan 1 - An­na Wet­ter­gård

29-åri­ge Lin­néa Berglund har va­rit spår­vagns­fö­ra­re i un­ge­fär två år. In­nan det job­ba­de hon på McDo­nald´s men kän­de att det var dags att by­ta ba­na.

– Mam­ma kör Roslags­ba­nan så jag sök­te jobb där. De ha­de inga le­di­ga tjäns­ter där just då men de frå­ga­de om jag in­te vil­le kö­ra spår­vagn i stäl­let. Så jag ham­na­de på tvär­ba­nan, be­rät­tar hon.

Hon tyc­ker in­te att det är svårt att kö­ra spår­vagn. Hon fick en sju vec­kor lång ut­bild­ning och se­dan var det ba­ra att sät­ta sig i fö­rar­hyt­ten. Nu för ti­den är det un­ge­fär som att kö­ra bil; det går på ru­tin.

– Det kan va­ra li­te svårt att hål­la re­da på tid­ta­bel­len och sam­ti­digt ha koll på bi­lar, män­ni­skor och så vi­da­re. Men det där lär man sig snabbt.

Det bäs­ta med job­bet är att det – trots att det är väl­digt mi­nut­styrt ut­i­från tid­ta­bel­len – är väl­digt fritt.

– Jag job­bar själv och är in­te be­ro­en­de av nå­gon an­nan. Dess­utom tyc­ker jag att det är ro­ligt att kö­ra.

En an­nan bra sak med job­bet är ge­men­ska­pen.

– Visst sit­ter man en­sam i hyt­ten, men vi kom­pen­se­rar för det i lunch­rum­met på ras­ten. Där är det ett jäk­la liv.

Ny­li­gen fick hon hö­ra ta­las om möj­lig­he­ten att åka ner och täv­la i spår­vagns-EM på Te­ne­rif­fa, och tan­ken bör­ja­de loc­ka hen­ne.

– Jag och min kol­le­ga bör­ja­de pra­ta om det. Tänk att få åka till Te­ne­rif­fa och le­ka med tåg i so­len. Vi pra­ta­de om att vi skul­le fira ge­nom att dric­ka San­gria på stran­den.

Så de an­mäl­de sig till kvaltäv­ling­en i Brom­ma, där de tog hem se­gern och där­med ock­så bil­jet­ten till Te­ne­rif­fa. Och se­dan bar det av till en in­ten­siv täv­lings­helg i so­len, med 23 lag från he­la Eu­ro­pa på plats. Täv­lings­gre­nar­na in­klu­de­ra­de att kun­na hål­la has­tig­he­ten 30 kilo­me­ter i tim­men ut­an att tit­ta på has­tig­hets­mä­ta­ren, att kun­na stan­na på en mar­ke­ring och att spe­la bowling ge­nom att kö­ra spår­vag­nen på ett stort upp­blås­bart bow­ling­klot.

– Vi kom fem­ma och är myc­ket nöj­da. Det fanns ett an­nat svenskt lag med ock­så och det vik­ti­gas­te var näs­tan att slå dem, sä­ger Lin­néa Berglund med ett le­en­de.

Väl hem­ma i Sve­ri­ge igen fort­sät­ter kar­riä­ren på spå­ren.

– Det känns som att det här är den sor­tens ar­bets­plats man kan va­ra på he­la li­vet.

Kar­riär­möj­lig­he­ter in­om bran­schen sak­nas näm­li­gen in­te. Hon har pre­cis ut­bil­dat sig till tra­fik­le­da­re i ytt­re tjänst och ar­be­tar ock­så som stör­nings­in­for­ma­tör vid be­hov. Dess­utom ar­be­tar hon med att ut­bil­da nya fö­ra­re.

Och hon vill gär­na slå ett slag för fler kvinn­li­ga fö­ra­re.

– Det är gans­ka grab­bigt. I grund och bot­ten är det ett mans­do­mi­ne­rat yr­ke men det finns ing­en an­led­ning till det. Vi vill få in fler tje­jer som kör.

Själv har hon inga pro­blem med att sä­ga ifrån när jar­gong­en i per­so­nal­rum­met blir li­te väl grab­big.

– Ba­ra att va­ra där och pe­ka på så­dant som är kons­tigt tror jag kan hjäl­pa myc­ket. Det tar tid att för­änd­ra, men jag tän­ker va­ra med och för­änd­ra det.

FOTO: AN­NA WET­TER­GÅRD

SPÅR­VAGNS­FÖ­RA­RE. Lin­nea Berglund har ny­li­gen va­rit på Te­ne­rif­fa och täv­lat i spår­vagns-EM.

FOTO: PRIVAT

SPÅR­VAGNS­FÖ­RA­RE. Lin­nea Berglund och Mi­kael Gustafs­son kom fem­ma.

FOTO: AN­NA WET­TER­GÅRD

MIN­NE. Ett min­ne från täv­ling­en och kol­le­gan Mi­kael Gustafs­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.