”Då kanske lin­ba­nan in­te känns vik­tig”

För någ­ra år se­dan ha­de ma­jo­ri­te­ten i Sol­len­tu­na kom­mun som mål att bli bäst i Sve­ri­ge på äldre­omsorg. I fjol blev må­let att in­te va­ra säm­re än fem när­lig­gan­de kom­mu­ner. Det må­let är nu upp­nått med rå­ge.

Vi i Sollentuna - - Sidan 1 - F d med­lem i Folk­par­ti­et

Fram till för­säm­ring­ar­na som in­för­des un­der hös­ten 2016 kun­de vi vård­ta­ga­re in­om hem­tjäns­ten va­ra nöj­da. Det gäll­de nog ock­så un­der­skö­ters­kor och vård­bi­trä­den i hem­tjäns­ten. De såg i var­je fall en möj­lig­het till ut­veck­ling.

Ord­fö­ran­den i Vård- och om­sorgs­nämn­den fram­hål­ler of­ta att So­ci­al­sty­rel­sens en­kät om äldre­omsorg in­klu­si­ve hem­tjänst vi­sar att vi vård­ta­ga­re är myc­ket nöj­da. Men den av­ser 2015 – allt­så in­nan re­du­ce­ring­ar­na ge­nom­för­des. Enkä­ten för 2016 är in­te pub­li­ce­rad och kom­mer in­te att vi­sa full ef­fekt av re­du­ce­ring­ar­na ef­tersom de ge­nom­för­des i slu­tet på året. 2017 blir det förs­ta året med full ned­drag­nings­ef­fekt.

Vi som är vård­ta­ga­re vet att vi har fått säm­re service. Att vec­ko­hand­la på 30 mi­nu­ter går in­te. 45 mi­nu­ter är bätt­re, men ska ock­så räc­ka till apo­teks­be­sök. Men lägg till ak­ti­vi­tets­tid så går det bra, sä­ger hand­läg­ga­ren glatt. Men den har ock­så sänkts el­ler finns in­te.

Fle­ra av oss äld­re som är rull­stols­bur­na kan räk­na med att kom­ma ut högst två gång­er per vec­ka in­klu­si­ve vec­ko­in­kö­pet, sam­man­lagt högst 1½ tim­me/vec­ka ute även på som­ma­ren. Det finns kom­mu­ner där ing­en ute­vis­tel­se er­bjuds. Så var nöjd med att du bor i Sol­len­tu­na.

Städ­ti­den har ock­så sänkts från tre tim­mar per må­nad till två. Ef­ter ett par må­na­der ser det trist ut. Att få dam­mat i sov­rum­met är ett min­ne blott.

Vi ”kun­der” upp­skat­tar verk­li­gen vå­ra ”äng­lar”. Och vi vi­sar det så gott vi kan. Men hur tän­ker den po­li­tis­ka led­ning­en? Från dem hör­sel ler­syns ald­rig et­tor dom­hem tjänst­per­so­na­lens ar­bets­si­tu­a­tion, en­dast so­ci­o­no­mer­nas nämns.

Nu har det bli vit­fullt tyd­ligt att un­der­skö­ters­kor­na läm­nar hem­tjäns­ten. De kän­ner ing­en upp­skatt­ning från den po­li­tis­ka led­ning­en – ba­ra miss­tro­en­de och öka­de krav. Vård­bi­trä­de­nas in­tres­se för att ut­bil­da sig till un­der­skö­ters­kor mins­kar.

Att vi ”kun­der” är be­svik­na och kän­ner oss ned­lå­tan­de be­hand­la­de vet den po­li­tis­ka led­ning­en. Li­kaså vet led­ning e natt­hem tjänst­per­so­na­lens sta­tus mås­te hö­jas. Men i bud­ge­ten för 2018 finns ing­et som ty­der på att kla­gomå­len fått nå­gon ef­fekt. Vis­ser­li­gen har den to­ta­la bud­getra­men ut­ö­kats nå­got men för den en­skil­da ”kun­den” har ing­et po­si­tivt skett.

Jag fö­re­slår att var och en av ma­jo­ri­te­tens grupple­da­re sät­ter sig en­sam i en lä­gen­het i två vec­kor i rull­stol i ju­li och får den nu nor­ma­la till­del­ning­en av hem­tjänst samt larm. Fö­re­ställ er att ni har en kro­nisk neu­ro­lo­gisk sjuk­dom, är uri­nin­kon­ti­nent, oför­mögen att gå, har stän­dig värk och ast­ma. Och du har in­te nått grän­sen 140 tim­mar/ må­nad för att kom­ma i frå­ga för ett vård­bo­en­de. Du ha­de 120 tim­mar/må­nad som 2016 sänk­tes till 110.

Då kanske in­te Lin­ba­nan känns så vik­tig.

FOTO: SOL­LEN­TU­NA KOM­MUN

LIN­BA­NA. Sol­len­tu­na kom­mun pla­ne­rar för en lin­ba­na mel­lan Hägg­vik och Vä­sjön via Rud­becks­sko­lan och Edsvik. Nå­got många mot­sät­ter sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.