Man dog ef­ter fall

En man som ut­för­de re­pa­ra­tions­ar­be­te på skulp­tu­ren ”Ve­vax” vid Rud­becks­sko­lan föll ned och av­led av si­na ska­dor. Po­li­sen ut­re­der nu hän­del­sen som en ar­bets­platso­lyc­ka.

Vi i Sollentuna - - Sidan 1 - Ulrica Andersson ulrica.andersson@di­rekt­press.se

En man i 50-års­ål­dern föll ner från en ste­ge när han ut­för­de un­der­hålls­ar­be­te på ett of­fent­ligt konst­verk ut­an­för Rud­becks­sko­lans gym­na­si­um i Sol­len­tu­na.

Man­nen för­des till sjuk­hus, men hans liv gick in­te att räd­da.

Hän­del­sen, som in­träf­fa­de för­ra lör­da­gen, ut­reds av po­li­sen som en ar­bets­platso­lyc­ka.

Sol­len­tu­na kom­mun har be­ställt re­pa­ra­tio­nen av konst­ver­ket.

– Re­pa­ra­tio­nen var pla­ne­rad se­dan fle­ra år, det fanns ett stort be­hov. Det är ett av de fi­nas­te konst­ver­ken vi har i Sol­len­tu­na, sä­ger Niklas Roos af Hjelm­sä­ter, för­valt­nings­chef för kul­turoch fri­tids­kon­to­ret.

Kom­mu­nen ha­de an­li­tat ett fö­re­tag för re­pa­ra­tio­nen, som skul­le va­ra fär­dig till ter­mins­start.

En li­ten, torr­lagd bas­säng finns un­der skulp­tu­ren. Den skul­le kun­na in­ne­bä­ra en risk för ska­dor, me­nar Niklas Roos af Hjelm­sä­ter.

– Men jag vill in­te spe­ku­le­ra. Po­li­sen tit­tar på det här, vi får se vad de kom­mer fram till, sä­ger han.

Fö­re­ta­get har ar­bets­gi­var­an­sva­ret, en­ligt Niklas Roos af Hjelm­sä­ter.

– Vi tän­ker på de nä­ra an­hö­ri­ga gi­vet­vis. Vi har all do­ku­men­ta­tion på plats och av­vak­tar po­lis­ut­red­ning­en, sä­ger han.

Kat­ha­ri­na Gen­berg, chef för po­li­sens ar­bets­mil­jö­en­het, be­kräf­tar att det finns en po­lis­ut­red­ning och att man ar­be­tar med att ta re­da på vad som hänt.

– Åkla­ga­ren av­gör där­ef­ter vad som är be­fo­gat att ut­re­da vi­da­re, sä­ger hon.

Skulp­tu­ren ” Ve­vax” ska­pa­des 1970 och upp­hovs­man­nen he­ter Ar­ne Jo­nes.

FOTO: ULRICA ANDERSSON

AR­BETS­PLATSO­LYC­KA. Skulp­tu­ren ”Ve­vax” är från 1970 och har se­dan fle­ra år till­baks be­hövt re­pa­re­ras. När ar­be­tet ut­för­des föll en man så il­la att han av­led.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.