Ny gra­tis busslinje för pendelresenärer

Pro­fi fas­tig­he­ter, som äger In­fra Ci­ty, har star­tat en gra­tis busslinje som går i skyt­tel­tra­fik mel­lan Ro­te­bro sta­tion och In­fra Ci­ty på var­da­gar kloc­kan 7.30– 18.30. Mån­da­gen den 14 au­gusti var det pre­miär. – När vi frå­gar vå­ra hy­res­gäs­ter är det bätt­re

Vi i Sollentuna - - FRONT PAGE - Charlotte Årling charlotte.ar­ling@di­rekt­press.se

Bätt­re kom­mu­ni­ka­tio­ner till In­fra Ci­ty har ef­ter­frå­gats av många som ar­be­tar i om­rå­det.

Nu star­tar Pro­fi fas­tig­he­ter, som äger In­fra Ci­ty, en gra­tis busslinje mel­lan Ro­te­bro sta­tion och In­fra Ci­ty.

– Lin­jen är en full­stän­dig succé om det ser ut så som det har gjort den här förs­ta da­gen, sä­ger Pro­fis mark­nads­chef Tho­mas Jo­nas­son.

Se­dan SL drog ned på bus­sar­nas tur­tät­het i nor­rort för ett och ett halvt år se­dan har fle­ra om­rå­den drab­bats av för­säm­ra­de kom­mu­ni­ka­tio­ner, in­te minst In­fra Ci­ty. För dem som pend­lar till In­fra Ci­ty från and­ra kom­mu­ner har det bli­vit svå­ra­re att ta sig till och från job­bet.

Nu har fas­tig­hets­ä­ga­ren Pro­fi ta­git tag i pro­ble­met ge­nom att star­ta en egen, gra­tis busslinje som går i skyt­tel­tra­fik mel­lan In­fra Ci­ty och Ro­te­bro sta­tion. En svart buss med plats för sex­ton pas­sa­ge­ra­re har hyrts in, och den av­går var 20:e mi­nut mel­lan 7.30 och 18.30 al­la helg­fria var­da­gar.

– Det här är en del av vårt för­bätt­rings­ar­be­te. När vi frå­gar vå­ra hy­res­gäs­ter är det bätt­re kom­mu­ni­ka­tio­ner som ef­ter­frå­gas. Där­för har vi valt att fi­nan­si­e­ra den här skyt­tel­bus­sen för att stär­ka till­gäng­lig­he­ten, sä­ger Tho­mas Jo­nas­son, mark­nads­chef på Pro­fi fas­tig­he­ter.

Pro­fi gör det­ta dels för de be­fint­li­ga hy­res­gäs­ter­na och de­ras an­ställ­da i om­rå­det, dels för att at­tra­he­ra nya hy­res­gäs­ter.

På lik­nan­de sätt star­ta­des di­rekt­buss­lin­jen 565X mel­lan Jo­han­neslund och cen­tra­la Stock­holm för många år se­dan, på ini­ti­a­tiv av Si­e­mens och In­fra Ci­tys då­va­ran­de äga­re.

– Det här är ett sätt att kom­plet­te­ra den lin­jen. Nu når vi även pend­la­re norr­i­från, sä­ger Tho­mas Jo­nas­son. Hur länge kom­mer den här lin­jen att kö­ras med nu­va­ran­de tur­tät­het in­nan den ut­vär­de­ras?

– Vi har sagt att vi ska ut­vär­de­ra den vid års­skif­tet, vi vill ge den en or­dent­lig prov­pe­ri­od. Det finns inga för­vänt­ning­ar på att det ska va­ra fullt i bus­sen så här i bör­jan, det är in­te nå­got som är ”ny­he­tens be­hag” ut­an någon­ting som ba­ra blir bätt­re och bätt­re ju mer in­ar­be­tat det blir.

Ka­re­em Mar­di­ni rat­tar Pro­fis skyt­tel­buss un­der pre­miär­da­gen mån­da­gen den 14 au­gusti. Han har ti­di­ga­re kört SL-buss i Upp­lands Väs­by i sex år och vin­kar glatt till de SL-buss­chauf­fö­rer han mö­ter längs tu­ren.

– Förs­ta bus­sen jag kör­de var halv­full, så även den and­ra. Se­dan har det va­rit någ­ra en­sta­ka per­so­ner, sä­ger han När Vi i Sol­len­tu­na åker med på en rund­tur strax ef­ter halv nio på mor­go­nen.

– Bus­sen rym­mer 16 per­so­ner så det har nog va­rit to­talt runt 20 per­so­ner som har åkt hit­tills. Det är nog folk som har känt till i för­väg att den skul­le fin­nas.

Vad sä­ger pas­sa­ge­rar­na som har åkt med dig?

– De är nog gla­da över att det finns en så­dan här di­rekt­lin­je. Men om det fort­sät­ter att va­ra en så­dan här li­ten buss med plats för 16 pas­sa­ge­ra­re vet jag in­te hur det kom­mer att gå; SL-bus­sar­na 536 och 566 från Upp­lands Väs­by sta­tion har ju bra rut­ter och folk bru­kar åka med dem. Men de av­går in­te så of­ta. Buss 560 är en läng­re lin­je och den går ba­ra en gång i halv­tim­men. Om skyt­tel­bus­sen går så of­ta som den gör nu så kan det här va­ra en bra idé.

Pro­fis mark­nads­chef Tho­mas Jo­nas­son lå­ter nöjd när han får hö­ra hur många pas­sa­ge­ra­re som var med på de förs­ta tu­rer­na.

– Lin­jen är en full­stän­dig succé om det ser ut så som det har gjort den här förs­ta da­gen, sä­ger han.

FOTO: CHARLOTTE ÅRLING

NY­HET. Pro­fi fas­tig­he­ter, som äger In­fra Ci­ty, har star­tat en gra­tis busslinje som går i skyt­tel­tra­fik mel­lan In­fra Ci­ty och Ro­te­bro sta­tion var­da­gar mel­lan 7.30 och 18.30.

CHAUFFÖR. Ka­re­em Mar­di­ni kör pre­miär­tu­rer­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.