Bro­de­ri och skulp­tur på Edsvik

Skulp­tu­rer, bro­de­ri och finskt må­le­ri tar upp re­flek­tio­ner kring va­ran­det. Fy­ra kvinn­li­ga konst­nä­rer de­lar på ut­rym­met i Edsvik konst­hall öst un­der de kom­man­de vec­kor­na.

Vi i Sollentuna - - FRONT PAGE - Ulrica An­ders­son

Edsvik konst­hall är in­te en­sam­ma om att lyf­ta fram finsk konst och de­sign i år. Konst­nä­ren Ti­i­na He­is­ka, som ska fyl­la upp bot­ten­pla­net på konst­hal­lens öst­ra del, är en av de främs­ta och mest re­pre­sen­ta­ti­va fins­ka må­lar­na just nu.

Linda Las­son är in­ter­na­tio­nellt känd tex­til­konst­när. Se­nast ställ­de hon ut på svens­ka am­bas­sa­den i Washing­ton, be­rät­tar konst­halls­che­fen Ri­car­do Do­no­so. Hen­nes verk på­min­ner om Si­ri Der­kerts ut­smyck­ning av Ös­ter­malms tun­nel­ba­nesta­tion.

– Hon bro­de­rar stygn som att hon teck­nat, men allt görs med tråd. Li­te ge­nom­skin­ligt po­e­tiskt, sä­ger Ri­car­do Do­no­so.

Eva Zig­gy Berglund är skulp­tör och har bland an­nat gjort en pe­lar­skulp­tur i Hornstulls tun­nel­ba­nesta­tion. Hon för­med­la­de kon­tak­ten med skulp­tö­ren Yvon­ne Ni­mar, som tac­ka­de ja di­rekt.

– Jag har ald­rig ställt ut på Edsvik. Det är all­tid en ut­ma­ning med ett nytt stäl­le, man vill gö­ra sitt yt­ters­ta, sä­ger Yvon­ne Ni­mar.

Hen­nes konst hand­lar bland an­nat om dof­ter och om vil­ka minnen de väc­ker. Skulp­tu­ren ”Be­rät­tel­sen om dig” har en glas­ski­va fram­för an­sik­tet och sträc­ker sig ef­ter nå­got. An­sik­tet har inga ögon men en nä­sa och en mun.

Gla­set sym­bo­li­se­rar den tun­na och bräck­li­ga hin­nan vi har mel­lan oss.

– Vi har som en sfär om­kring oss. När man kom­mer in i den kän­ner man av den och på­ver­kas på oli­ka sätt. Vi på­ver­kar varand­ra ba­ra ge­nom att va­ra i sam­ma rum, och man kan bli störd av nå­gon som kom­mer för nä­ra, sä­ger Yvon­ne Ni­mar.

”När des­sa fy­ra konst­nä­rer nu möts på Edsvik Konst­hall blir det ett mö­te präg­lat av re­flek­tio­ner kring va­ran­det i syf­te att sti­mu­le­ra be­trak­ta­ren till eg­na re­so­ne­mang och ef­ter­tan­kar”, skri­ver konst­hal­len i sin in­bju­dan till sam­lings­ut­ställ­ning­en med fy­ra kvinn­li­ga konst­nä­rer. Ut­ställ­ning­en har öp­pet mel­lan 19 au­gusti och 24 sep­tem­ber.

Ri­car­do Do­no­so har re­dan tan­kar­na på näs­ta år: I april öpp­nar en stor utställning med Er­land Cull­berg.

– Vi har lå­nat verk av bland an­nat Mo­der­na mu­se­et och pri­va­ta sam­la­re. Vi har äg­nat oss åt de­tek­tiv­ar­be­te i två år nu, sä­ger han.

Dess­utom vill konst­hal­len att kun­ska­pen om Cull­berg ska nå ut i sko­lor­na.

– Han var den störs­ta konst­nä­ren i Sol­len­tu­na, de har döpt ett torg i Sil­ver­dal ef­ter ho­nom. Men ef­tersom de mins­kar ned an­ta­let tim­mar med bil­d­un­der­vis­ning i sko­lan vet in­te de yng­re vem han var, sä­ger Ri­car­do Do­no­so.

Pa­ral­lellt kom­mer bland an­nat en stor utställning från Ja­pan med konst­nä­rer som har nå­gon form av fy­sisk el­ler psy­kisk funk­tions­ned­sätt­ning. Ut­ställ­ning­en he­ter ”Art brut” och på­min­ner i viss mån om Cull­bergs sätt att må­la, en­ligt Ri­car­do Do­no­so.

Men först är det dags för höst­sa­long. Må­let är att den ska bli li­ka stor som Lil­je­val­chs vår­sa­long, där vem som helst får skic­ka in sitt verk som där­ef­ter be­döms av en ju­ry. An­mäl­nings­ti­den på­går fort­fa­ran­de och hit­tills har om­kring 100 per­so­ner an­mält sig.

Det är all­tid en ut­ma­ning med ett nytt stäl­le, man vill gö­ra sitt yt­ters­ta.

BERÄTTELSER. Yvon­ne Ni­mar har ställt fram den förs­ta av fle­ra skulp­tu­rer som hon bi­drar med till ut­ställ­ning­en.

IN­FÖR. Ri­car­do Do­no­so, chef för Edsvik konst­hall, är i full färd med att stäl­la i ord­ning ut­ställ­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.