Re­stau­rang­boom i Ro­te­bro

Nu har tre nya re­stau­rang­er öpp­nat vid Ro­te­bro han­dels­plats: Max, ChopC­hop och Piz­za Hut. De kom­plet­te­rar Li­ba­non Grill Me­za och Chee­seca­ke Pa­la­ce, som även de öpp­nat på plat­sen ny­li­gen.

Vi i Sollentuna - - FRONT PAGE - An­na Wettergård an­na.wet­ter­gard@di­rekt­press.se

På ons­da­gen in­vig­des den nya Max­re­stau­rang­en, med kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Henrik Thu­nes (M) som band­klip­pa­re.

Väg­giv ägg med Max lig­ger den li­ka ny­öpp­na­de asi­a­tis­ka snabb­mats re­stau­rang­en ChopC­hop, flan­ke­rat i sin tur av Piz­za Hut. Men ing­en av fö­re­trä­dar­na för de tre re­stau­rang­er­na ver­kar be­kym­ra­de över kon­kur­ren­sen.

– Folk drar folk. Vi stär­ker den här plat­sen, sä­ger Tom­my Wang, de­lä­ga­re på ChopC­hop. Även Björn Käll­ström, vd för Piz­za Hut är in­ne på sam­ma lin­je.

– Vi drar nyt­ta av varand­ra. Det här blir ett at­trak­tivt stäl­le att äta på.

Max vd Ri­chard Berg­fors tror in­te hel­ler att det blir någ­ra pro­blem att få stäl­let att gå runt. Det trots att det in­te var länge se­dan McDo­nald´s fick stänga sin re­stau­rang på han­dels­plat­sen.

– Jag skul­le ald­rig ha öpp­nat här om vi fått det lä­ge som McDo­nald´s ha­de, in­träng­da vid Coop. Vi är myc­ket mer syn­li­ga här, plus att vi har en dri­ve through. Henrik Thu­nes är väl­digt nöjd med ny­e­ta­ble­ring­ar­na. Han tyc­ker att det här mat­klust­ret pas­sar väl­digt bra in i pla­ner­na för vi­sion Ro­te­bro.

– Vi har ju sto­ra pla­ner för he­la Ro­te­bro. Vi pla­ne­rar för 4000 nya bo­stä­der här till år 2030, och kom­mer ock­så att byg­ga ihop om­rå­det med Upp­lands Väs­by. Det här pas­sar bra in i he­la kon­cep­tet.

Dess­utom är det na­tur­ligt­vis po­si­tivt att det ska­pas många nya jobb.

– Vi vill ju pres­sa ner ar­bets­lös­he­ten i kom­mu­nen och vi vet att Max an­stäl­ler många som får det som första­jobb.

Lin­nea An­des­son, re­stau­rang­chef på Max hål­ler med.

– Vi har an­ställt näs­tan 40 per­so­ner. Många av dem är unga och har det­ta som första­jobb. Vi har fått ihop en jät­te­bra per­so­nal­styr­ka i blan­da­de åld­rar.

”Vi har ju sto­ra pla­ner för he­la Ro­te­bro.”

FOTO: AN­NA WETTERGÅRD

PRE­MIÄR. Nu har det nya mat­klust­ret vid Ro­te­bro han­dels­plats öpp­nat, med Max, Chopc­hop och Piz­za Hut. Henrik Thu­nes (M) klip­per ban­det, flan­ke­rat av Ri­chard och Christof­fer Berg­fors, VD och vice VD, samt re­stau­rang­chef Lin­nea An­ders­son.

PRE­MIÄR. Björn Käll­ström, vd för Piz­za Hut, be­rät­tar att det kom­mer att va­ra buffé på lun­chen, men att på kväl­len kom­mer stäl­let att va­ra en van­lig re­stau­rang med full­stän­di­ga rättigheter.

PRE­MIÄR. Tom­my Wang, de­lä­ga­re på Chopc­hop, be­rät­tar att på här får man kom­bi­ne­ra sin egen me­ny; med en bas plus en till tre asi­a­tis­ka rät­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.