Skatt hit­tad på Rö­sjöns bot­ten

– Det var helt sjukt. Dy­ka­ren Bir­ger Faith-Ell hit­ta­de över 1 500 en­kro­nor när han dök vid Rö­sjö­ba­det i lör­dags. Han sä­ger att det är ett fynd som slår det mesta han gjort ti­di­ga­re – in­te minst tyngd­mäs­sigt.

Vi i Sollentuna - - FRONT PAGE - An­na Wettergård

I lör­dags åk­te Bir­ger Fait­hEll på en spon­tan dykut­flykt. Han tog med sig dy­kar­tu­ber­na och be­gav sig till Rö­sjö­ba­det i Sol­len­tu­na. Han bru­kar le­ta ef­ter fynd när han dy­ker.

– Jag har hål­lit på med den här sor­tens dyk­ning gans­ka länge. Jag bru­kar ha med mig me­tall­de­tek­tor, och då kan man hit­ta det mesta. Tap­pa­de ring­ar, sol­glas­ö­gon, kloc­kor och så­dant.

Men den här da­gen ha­de han ing­en me­tall­de­tek­tor med sig ut­an tit­ta­de ba­ra runt. Han var på väg un­der vatt­net mot hopp­tor­net – ett stäl­le där många tap­par sa­ker. På vägen dit sim­ma­de han för­bi bryg­gan och bad­ste­gen.

– Då såg jag någ­ra mynt som glim­ma­de i vatt­net, pre­cis ne­dan­för bad­ste­gen.

Han ha­de med sig en li­ten per­fo­re­rad spa­de, som fun­ge­rar som en slags sil, ner i vatt­net och med den lyf­te han upp myn­ten. Då såg han att det fanns fler. Många fler.

– Jag ha­de med mig en li­ten tyg­på­se som jag bör­ja­de fyl­la med mynt men den blev så tung att jag trod­de att den skul­le gå sön­der. Jag var tvung­en att lyf­ta upp den med bå­da hän­der­na – fick knappt upp den ur vatt­net. To­talt fick Bir­ger Faith-Ell upp strax över 1 500 kro­nor i en­kro­nor, in­nan vatt­net blev så grum­ligt av allt grä­van­de att han gav upp. På­sen väg­de då 16 ki­lo.

– Det kons­ti­ga var att det var pre­cis vid bad­ste­gen. De som har ba­dat där mås­te ju ha känt myn­ten mel­lan tår­na. Barn som har snork­lat har sä­kert ploc­kat upp en mas­sa mynt re­dan, och det finns ga­ran­te­rat kvar myc­ket på bot­ten. Jag und­rar hur myc­ket som fanns där från bör­jan?

Myn­ten vi­sa­de sig va­ra mesta­dels en­kro­nor, av den sort som ny­li­gen blev ogil­ti­ga som be­tal­nings­me­del. Men de går fort­fa­ran­de att lö­sa in på ban­ken.

– Jag har gjort en po­li­san­mä­lan och vi får väl se om nå­gon hör av sig och vill ha till­ba­ka peng­ar­na. Men då finns ju ris­ken att de blir an- mäl­da för ned­skräp­ning. An­nars lö­ser jag väl in peng­ar­na själv i stäl­let.

Det här är ett av de mest ud­da fyn­den han har gjort. Han kan in­te för­stå vem som har dum­pat så många mynt – spe­ci­ellt ef­tersom de fort­fa­ran­de har ett vär­de.

– Jag har hit­tat Ray-Bans, Rolex­kloc­kor och så vi­da­re. Men det här slår det mesta – in­te minst tyngd­mäs­sigt.

”Jag ha­de med mig en li­ten tyg­på­se som jag bör­ja­de fyl­la med mynt men den blev så tung att jag trod­de att den skul­le gå sön­der.”

FOTO: FRIDA GUNNER BROOKE

FYND. Bir­ger Faith-Ell gjor­de ett ud­da fynd när han var ute och dök vid Rö­sjö­ba­det för­ra hel­gen. Un­der en av bad­bryg­gor­na låg över 1 500 en­kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.