Minns ni 1994?

Vi i Sollentuna - - HEJ - Re­por­ter Leif Oldenburg

Al­la bär vi väl en all­de­les spe­ci­ell som­mar i min­net.

Men frå­gan är om in­te som­ma­ren 1994 skul­le ham­na all­ra högst upp vid en omröstning.

Vår som­mar­vi­ka­rie Em­ma föd­des på höst­kan­ten det året – och när jag på­pe­ka­de att som­ma­ren 1994 var nå­got all­de­les extra sva­ra­de hon:

– Jag vet. Så fort jag be­rät­tar att jag är född 1994 så får jag hö­ra histo­ri­er om som­ma­ren 1994.

Minns ni? So­len sken var­je dag och un­der de var­ma som­mar­nät­ter­na gräv­de svens­ka fot­bolls­lands­la­get VM–guld i di­rekt­sänd­ning från USA.

Det blev vis­ser­li­gen ba­ra ett brons, men var­je se­ger fi­ra­des med kol­lek­ti­va natt­bad i fon­tä­nen vid Ser­gels torg. Det kän­de sig om man be­fann sig i Rio och in­te i en hu­vud­stad långt up­pe i nor­ra Eu­ro­pa.

Och som­ma­ren 2017? Helt okej – men den lär knap­past gå till histo­ri­en. Eller?

Den fan­tas­tis­ka som­ma­ren 1994 tog till sist slut och skul­le föl­jas av en myc­ket mörk höst. Den 28 sep­tem­ber sjönk Esto­nia i Ös­ter­sjön på väg från Tal­linn till Stock­holm. Om­bord fanns 989 per­so­ner, 852 om­kom. Men det är en an­nan histo­ria, som det bru­kar he­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.