”Vi tar över ef­ter Stin­sen”

Hägg­vik En­tré har pre­cis sålts. Slo­an Wob­be­king på Al­ma Pro­per­ty Part­ners, som har köpt fas­tig­he­ten, sä­ger att Hägg­vik En­tré kom­mer att ta över mark­na­den ef­ter Stin­sen. Att Stin­sen kom­mer att gö­ras om till bo­stä­der tviv­lar han näm­li­gen in­te på.

Vi i Sollentuna - - NYHETER - An­na Wet­ter­gård

Hägg­vik En­tré har pre­cis gått ige­nom. Fas­tig­he­ten lig­ger bred­vid Ica Maxi och hu­se­rar idag Wil­lys och K-Rau­ta. Än är det för ti­digt att sä­ga ex­akt vad som kom­mer att hän­da med fas­tig­he­ten, men tan­kar sak­nas det in­te.

– Af­fä­ren ger oss möj­lig­het att ska­pa ett nytt han­dels­kon­cept i en av Stock­holms vik­ti­gas­te knyt­punk­ter mel­lan För­bi­far­ten, E4:an och Nor­rorts­le­den. Vi kom­mer att fyl­la det­ta bli- van­de land­mär­ke med ett spän­nan­de in­ne­håll av upp­le­vel­ser, shop­ping och re­stau­rang­er, sä­ger Si­mon de Châ­teau, CIO på Al­ma Pro­per­ty Part­ners i ett press­med­de­lan­de.

med­ar­be­ta­re på fö­re­ta­get är Slo­an Wob­be­king, som för­u­tom att va­ra Part­ner & CEO ock­så är Sol­len­tu­na­bo. Han sä­ger att de in­te har hun­nit be­stäm­ma ex­akt vad som ska hän­da på plat­sen:

– Vi har in­te be­stämt oss än. De byggnader som står på plat­sen är gam­la, så vi får fun­de­ra på om vi ska re­no­ve­ra dem eller ri­va och byg­ga nytt. Just nu lu­tar vi åt att ri­va och byg­ga nytt. På så sätt kan vi an­vän­da nya ma­te­ri­al, sät­ta väg­gar­na ex­akt där vi vill ha dem och byg­ga mil­jö­vän­ligt.

Han tror in­te att det kom- mer sak­nas ef­ter­frå­gan från fö­re­tag som vill hu­se­ra på plat­sen. Han tror näm­li­gen – utan att ha fått det of­fi­ci­ellt be­kräf­tat – att Stin­sen kom­mer att gö­ras om till bo­stä­der in­om en nä­ra fram­tid.

– Jag ba­ra ob­ser­ve­rar och drar slut­sat­ser. Köp­cent­ret går in­te runt och det sål­des ny­li­gen till ett fö­re­tag som ar­be­tar med bo­stä­der – in­te med köp­cent­rum. De hy­res­gäs­ter som det fak­tiskt går bra för, till ex­em­pel Clas Ohl­son, flyt­tar där­i­från.

Hägg­vik En­tré in­te kom­mer att kun­na hu­se­ra al­la Stin­sens nu­va­ran­de af­färsid­ka­re så kom­mer de att kun­na ta emot en hel del fö­re­tag på de to­talt 30 000 kvadrat­me­ter som de nu för­fo­gar över. Och kun­d­un­der­lag tror han in­te kom­mer att sak­nas.

– In­om fem kom­mer det att bo tu­sen­tals fler män­ni­skor i Hägg­vik än vad det gör idag. Dess­utom har vi ett gyl­le­ne lä­ge här, pre­cis vid mo­tor­vä­gen och för­bi­far­ten.

en två år gam­mal de­talj­plan för fas­tig­he­ten, och vi­sions­bil­der­na vi­sar upp en guld­skim­ran­de bygg­nad med fu­tu­ris­tisk look. Det går dock in­te att dra allt­för tyd­li­ga slut­sat­ser av de­talj­pla­nen, sä­ger Slo­an Wob­be­king.

– Vi mås­te hål­la oss i lin­je med de­talj­pla­nen men det kom­mer in­te att se ut ex­akt så. Där­e­mot vill vi in­te gö­ra nå­got som står i strid med de­talj­pla­nen, för då mås­te vi sö­ka om de­talj­pla­neänd­ring­ar och det tar tid. Spe­ci­ellt nu när det snart är valår vill vi und­vi­ka den pro­ces­sen.

– Den här af­fä­ren är en stor sak för vårt fö­re­tag, som in­te är det störs­ta på mark­na­den. Vi vill verk­li­gen ska­pa en fan­tas­tisk bygg­nad som vi kan va­ra stol­ta över och som även kom­mu­nen kan va­ra stol­ta över.

”In­om fem till tio år kom­mer det att bo tu­sen­tals fler män­ni­skor i Hägg­vik än vad det gör idag.”

FO­TO: ILLUSTRATION: STRA­TE­GISK AR­KI­TEK­TUR

LAND­MÄR­KE. Det nya köp­cent­ret i Hägg­vik vän­tas bli ett land­mär­ke för Sol­len­tu­na. De nya ägar­na hop­pas kun­na ta över ef­ter Stin­sen, som de tror kom­mer att gö­ras om till bo­stä­der.

FO­TO: AN­NA WET­TER­GÅRD

IDAG. Den nu­va­ran­de han­dels­plat­sen är ing­et land­mär­ke. Just nu på­går dis­kus­sio­ner­na om att ri­va eller be­va­ra de­lar av de gam­la bygg­na­der­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.