Ing­et be­slut om sko­la i park

Vi i Sollentuna - - NYHETER -

Den 17 augusti skul­le mil­jö- och bygg­nads­nämn­den ha fat­tat be­slut om till­fäl­ligt bygg­lov för en om­stridd eva­ku­e­rings­sko­la i Få­gelsång­spar­ken. Eva­ku­e­rings­sko­lan skul­le ha hu­se­rat ele­ver­na från Töj­na­sko­lan, när de­ras sko­la byggs om.

Ing­et be­slut blev dock fat­tat, utan be­slu­tet blev istäl­let åter­re­mit­te­rat till kon­to­ret. Det för att be­sluts­un­der­la­get ska kom­plet­te­ras.

Skä­let till det­ta var bland an­nat att det ström­ma­de in åsik­ter till nämn­den, sam­ma dag som be­slu­tet skul­le fat­tas. Det be­rät­tar Oscar Ny­strö­mer, ord­fö­ran­de i nämn­den.

Planen är att be­slu­tet istäl­let ska fat­tas på ett ex­train­satt mö­te näs­ta vec­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.