In­brotts­re­kord i Sol­len­tu­na i ju­li

I ju­li an­mäl­des 54 lä­gen­hets- och vil­lain­brott i Sol­len­tu­na kom­mun. Det är näs­tan tre gång­er så många som snit­tet för ju­li se­dan 2006. – Vi har en te­o­ri om att det rör sig om hitres­ta ut­länds­ka ligor. Det sä­ger Jo­han Lund­gren, kom­mun­po­lis i Sol­len­tu­na.

Vi i Sollentuna - - NYHETER - An­na Wet­ter­gård an­na.wet­ter­gard@di­rekt­press.se

nämn­de i en no­tis i för­ra num­ret av tid­ning­en har an­ta­let in­brott i Sol­len­tu­na va­rit re­kord­högt i ju­li i år. Det en­ligt siff­ror från Brotts­före­byg­gan­de rå­det, som ny­hets­by­rån Si­ren har sam­man­ställt.

– Det är ett be­dröv­ligt brott. Vi vet att det drab­bar off­ren jät­te­hårt, sä­ger Jo­han Lund­gren.

Han kan in­te be­kräf­ta de ex­ak­ta siff­ror­na men sä­ger att även po­li­sen har märkt av en ök­ning jäm­fört med fö­re­gå­en­de år. Ex­akt vad ök­ning­en be­ror på kan han in­te sä­ga, men en­ligt en te­o­ri rör det sig om hitres­ta ut­länds­ka ligor.

för­svå­rar po­li­sens ut­red­nings­ar­be­te är att in­brottsvå­gen är så ut­spridd – bå­de över dyg­net och över kom­mu­nen.

– Vi har märkt en ök­ning av in­brott som sker and­ra tider än dag­tid, vil­ket är den tra­di­tio­nel­la ti­den att gö­ra in­brott. Det sä­ger Jo­han Lund­gren, och fort­sät­ter:

– Det är in­te en spe­ci­fik kom­mun­del som är drab­bad. Det är näs­tan synd – det ha­de gjort vårt ar­be­te lät­ta­re. Flest in­brott sker i Ro­te­bro, Edsvi­ken, Töj­nan och i de cen­tra­la de­lar­na av kom­mu­nen.

Mest sker in­brot­ten i vil­lor och rad­hus, vil­ket Jo­han Lund­gren tror kan be­ro på att det helt en­kelt finns mest av den be­byg­gel­sen i kom­mu­nen.

– An­ting­en bry­ter man sig in ge­nom en­tré­dör­ren eller så går man in ge­nom föns­ter eller dör­rar som än­då står öpp­na. Vi har gått ut med en upp­ma­ning till all­män­he­ten att se till att lå­sa dör­rar när man be­fin­ner sig till ex­em­pel på en an­nan vå­ning.

Det hän­der näm­li­gen att för­ö­var­na tar sig in ge­nom öpp­na dör­rar, även om det är män­ni­skor hem­ma. De tar det som lig­ger när­mast in­nan­för dör­ren – vil­ket of­ta är plån­böc­ker, nyck­lar och mo­bil­te­le­fo­ner.

mot­ar­be­ta den här trenden kom­mer Sol­len­tu­nas po­li­ser, till­sam­mans

”Vi kom­mer un­der un­ge­fär en må­nad ha re­surs som job­bar en­bart med bo­stads­in­brot­ten.”

med an­grän­san­de lo­kal­po­lis­om­rå­den, ge­nom­fö­ra en pla­ne­rad in­sats mot just bo­stads­in­brot­ten.

– Vi kom­mer un­der un­ge­fär en må­nad ha re­surs som job­bar en­bart med bo­stads­in­brot­ten i syf­te att bry­ta brottst­ren­den och med mål­sätt­ning att iden­ti­fi­e­ra gär­nings­män och in­for­me­ra om brotts­före­byg­gan­de åt­gär­der, främst grann­sam­ver­kan och märkDNA.

Jo­han Lund­gren vill upp­ma­na gran­nar att sam­ver­ka.

– Sam­ar­be­ta, och var sunt miss­tänk­sam. Där­med in­te sagt att man ska miss­tro al­la som rör sig i ens bo­stads­om­rå­de.

FO­TO: CHAR­LOT­TE ÅRLING

PO­LIS. Jo­han Lund­gren, kom­mun­po­lis i Sol­len­tu­na, sä­ger att po­li­sen ar­be­tar med att stäv­ja årets in­brottsvåg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.